Elevers argumentation i samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll

Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Didaktik

Nyckelord

  • Argumentation, Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll

Beskrivning

Studien syftar till att undersöka gymnasieelevers skriftliga argumentation i en naturvetenskaplig samhällsfråga (SNI). Fokus ligger på hur eleverna understödjer sina argument. Data i den första delstudien består av elevers argumenterande texter som samlades in i slutet av en intervention med syfte att utveckla färdigheter relaterade till högkvalitativ argumentation.

SNI ger möjlighet att placera ett naturvetenskapligt innehåll i ett meningsfullt och relevant sammanhang och förbereder elever för livet som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Studier som undersökt hur elever understödjer sina argument i sociovetenskaplig argumentation (SVA) visar att elever tenderar att grunda sina argument i värderingar snarare än i ämneskunskap. Elever har också visat sig ha svårigheter att konstruera argument där påståenden och bevis (understöd) kopplas till varandra på ett adekvat sätt.

Interventionsstudien ägde rum i en kemiklass på en svensk gymnasieskola. Totalt deltog 24 elever (16-17 år) från naturvetenskaps- och teknikprogrammet i studien. Interventionen utfördes i åtta steg under fem veckor, där eleverna övade på argumentation på flera olika sätt och undersökte poly-
och perfluorerade ämnen (PFAS) i vardagsprodukter. Vid slutet av interventionen fick eleverna ta ställning till om de skulle köpa produkter som innehåller PFAS, detta gjordes i skriftlig form.

Resultaten visar att eleverna, efter att ha genomgått undervisning om argumentation och kontexten kring SNI-frågan, grundade sina argument i ämneskunskap i hög utsträckning. Detta gäller både stödjande argument och motargument. Argument med grund i värderingar återfinns också i elevernas texter, men de utgör en mindre andel. De argumenterande texterna innehåller en stor bredd av olika ämnesområden, där ämneskunskap i kemi spelar en viktig roll. Studien visar att ämneskunskap kan utgöra en väsentlig del i elevers argumentation.

Den andra delen av studien kommer att fokusera på elevernas upplevelser av att arbeta med argumentation i SNI-frågor inom ramen för kemiundervisningen.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/09/012019/08/01

Participants