Styrdokumentens betydelser och gestaltningar i ett förändrat bibliotekslandskap

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biblioteks- och informationsvetenskap

Beskrivning

Detta projekt avser nå kunskap om det nya svenska bibliotekslandskapets förutsättningar, roller och relationer, genom att studera styrdokumentens betydelser och gestaltningar i folkbibliotekens arbete.

Syftet med studien är att undersöka vilka betydelser de olika styrdokumenten tillskrivs av folkbibliotekslandskapets centrala aktörer (politiker, tjänstemän, bibliotekschef, bibliotekspersonal samt representanter för regionbibliotek och Kungliga biblioteket), vilka relationer styrdokumenten skapar samt hur deras skrivningar förstås och gestaltas i lokala folkbiblioteksverksamheter.

Därigenom vill vi nå kunskap om hur olika aktörer positioneras i det nya bibliotekslandskapet samt hur samförekomsten av olika styrande politiska nivåer kan (eller inte kan) koordineras i en lokal bibliotekspraktik.

Syftet operationaliseras genom följande frågeställningar:

• Vilka betydelser tillskriver folkbibliotekslandskapets centrala aktörer styrdokumenten? Finns det skillnader i betydelsetillskrivning mellan olika aktörer och/eller i relation till olika styrdokument?
• Om och i så fall vilka relationer mellan vilka aktörer skapar och upprätthåller arbetet med styrdokumenten?
• Om och i så fall på vilka sätt gestaltas styrdokumentens mål och strategier i biblioteksvardagen? Kommer de strategiska val som gjorts i styrdokumenten till uttryck i olika utföranden i verksamheterna och i så fall hur?
• Innebär förekomsten av styrdokument på flera nivåer svårigheter i folkbibliotekens verksamhet? Vilka svårigheter handlar det i så fall om och hur hanteras dessa svårigheter?
• Erbjuder förekomsten av styrdokument på flera nivåer stöd i folkbibliotekens verksamhet? I så fall på vilka sätt?

Vi undersöker dessa frågeställningar i två olika län/regioner och i flera kommuner med skilda förutsättningar som ingår i dessa län/regioner. Projektet pågår under 2019 och 2020 och är finansierat av Svea Bredals fond för biblioteksforskning.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/01/012020/12/31

Participants