Syntolkning för tillgänglig kommunikation/Audio description for accessible communication

Projekt: Nätverk

Beskrivning

Syntolkning för tillgänglig kommunikation
Koordinator: Docent Jana Holsanova, Filosofiska institutionen

Lunds universitet har tilldelat stöd till det tematiska samverkansinitiativet "Syntolkning för tillgänglig kommunikation" som koordineras av docent Jana Holsanova, Filosofiska institutionen. Detta är en strategiskt satsning från LU och kommer att pågå 2019-2021.

Samverkanskompetens och erfarenhet
Koordinator Jana Holsanova har en lång erfarenhet av samverkansaktiviteter. Under de senaste 10 åren har hon byggt upp ett stort nätverk av syntolkar, användare, utbildare, myndigheter och intresseorganisationer (MTM, SPSM, Punktskriftsnämnden, SRF, US, Syntolksutbildningen) och 2010-2014 organiserat workshops i syntolkning där alla ovanstående partners och forskare från olika discipliner deltagit. Partners i nätverket har tillsammans med forskargruppen aktivt bidragit till författandet av den gemensamma publikationen ”Syntolkning - forskning och praktik” som kom ut 2016 i MTM:s rapportserie. Dessutom publicerade JH boken "Bildbeskrivning för tillgänglighet - riktlinjer, forskning och praktik" (2019).

Frågeställningens relevans och aktualitet
I vår vardag omges vi ständigt av bilder. I takt med de nya tekniska möjligheterna och digitaliseringen ökar både antalet bilder och deras mångfald och komplexitet. I denna komplexa textvärld är det extra viktigt att tillgängliggöra bilder så att användare med synnedsättning och blindhet inte missar viktig information och har samma möjlighet att tillgodogöra sig innehållet. Det kommer dessutom att finnas fler och fler äldre som ser dåligt men som är aktiva och vill kommunicera, förstå och vara delaktiga i samhället. Syntolkning erbjuder personer med synnedsättningar en rikare och mer detaljerad förståelse och upplevelse och spelar en viktig roll för för inkludering i samhället. Frågan är högst aktuell, inte minst i samband med nya EU direktivet om tillgänglighet på webben. Myndigheten för tillgängliga medier flyttar dessutom till Malmö vilket gör utmaningen strategiskt relevant.

Forskningens excellens
Forskare i samverkansinitiativet är vana vid tvärvetenskapligt och tvärfakultärt samarbete. Alla fem har arbetat i den excellenta Linnémiljön CCL där målet är att kombinera och integrera teorier och metoder från naturvetenskap, beteendevetenskap, samhällsvetenskap och humaniora för att studera det invecklade samspelet mellan kognition, kommunikation och lärande. Forskargruppen har teoretisk och metodologisk kompetens inom psykologi, kognitionsvetenskap, neurovetenskap, audiologi och tal- och språkpatologi och har arbetat i Humanistlaboratoriet med ögonrörelsemätning, elektrofysiologi och andra avancerade metoder. Gruppen har dessutom tillgång till både hårdvara och metodexpertis i hjärnavbildning (MR). Gruppens forskning om syntolkning, kognitiva processer kopplade till bildavläsning och bildbeskrivning, uppmärksamhet, mentala bilder, neurokognitiva aspekter av språkbearbetning, språkförståelse och lyssnaransträngning ligger i internationell framkant.

Tillsammans kommer vi att:
• skapa en gemensam webbplats där vi löpande informerar om vår forskning och våra samverkansaktiviteter, samlar och kommunicerar de genomslag som arbetet inom temat bidrar till och därmed skapar extern synlighet
• organisera regelbundna tematiska workshops, seminarier, möten
• föra en kontinuerlig dialog kring forskningsrelevanta frågor inom syntolkning & bildbeskrivning
• uppdatera oss om befintlig forskning, identifiera kunskapsluckor, hitta finansieringsmöjligheter
• sprida forskningsresultat och bidra till utvecklingsarbete: genom att föreläsa för syntolkar och utbildare i syntolkutbildningen, hålla populära föredrag för den intresserade allmänheten, delta i seminarier, paneldiskussioner och presentationer för institutioner, myndigheter och intresseorganisationer
• skicka in gemensamma forskningsansökningar, formulera nya tvärvetenskapliga projekt över fakultetsgränserna, söka medel för framtida samarbetsprojekt inom FoU
• fortsätta att etablera nya kontakter och samarbeten
• arbeta med en gemensam populärvetenskaplig publikation

I korthet: Vi skapar en mötesplats där forskare, syntolkar, utbildare och användare samverkar kring forskning och utveckling av syntolkning, bildbeskrivning och tillgänglig kommunikation.
AkronymADACOM
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/01/012021/12/31

Samarbetspartner

Participants

Relaterad forskningsoutput

Jana Holsanova, 2020 jan 29, I: HumaNetten. 44, s. 125-146

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jana Holsanova, 2019 feb 15, Stockholm: Myndigheten för tillgängliga medier. 84 s. (MTM:s rapportserie; vol. 6)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Jana Holsanova, 2016 okt, Syntolkning: forskning och praktik. Holsanova, J., Wadensjö, C. & Andrén, M. (red.). Lund/Stockholm: Lund University Cognitive Studies, s. 17–27 (Lund University Cognitive Studies; vol. 166)(Myndigheten för tillgängliga mediers rapportserie; nr. 4).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (5)

Relaterade aktiviteter

Holsanova, J. (Inbjuden talare)
2021 maj 27

Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

Visa alla (1)