Trälars tysta kunskap- keramikproduktionens sociala kontext i det tidigmedeltida Skänninge.

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Inom Slättbygdsprojektets Skänningeundersökningar lett av Riksantikvarieämbetets uppdragsverksamhet, UV-Öst arbetar jag med 1000- och 1100-talets keramiktillverkning. Den skedde inom hushållet och speglar därför de ofria människor som levde på gårdar där. Stilen på kärlen visar varifrån de kommit. Upprätthållande och överföring av stil skedde genom vardagens praktik och tyst kunskap.

Inom Slättbygdsundersökningarnas Skänningeprojekt, lett av RAÄ UV-Öst arbetar jag med keramiktillverkning på gårdarna under 1000- och 1100-talet. Kulturell identitet och omvandlingen av denna genom stilöverföring är ämnen som ofta studeras inom samhällets högre sfär. Emblematisk stil upprätthålls och visas upp med smycken eller andra iögonfallande detaljer inom materiell kultur för att avskilja sig socialt från andra individer eller grupper. Dessa förhandlingar och upprättande av identiteter sker emellertid inom alla samhällsskikt, också av bortglömda och föraktade individer. En sådan grupp är vikingatidens och medeltidens trälar.

Slaveri fanns som ett kulturellt och ekonomiskt inslag inbäddat i tidens agrara och urbana ekonomi tills det förbjöds 1335. Träl och ambátt, som var den kvinnliga termen för ofria, är svåra att hitta som social kategori i det arkeologiska källorna. Det är emellertid möjligt att argumentera för att de ansvarade för tillverkningen av vardagskeramik på hushållsnivå. Därför kan de också skiljas ut som grupp fram till den specialiserade tillverkningen av keramik i början av 1200-talet.

Keramikstilen hos kärlen i Skänninge jämförs med andra tydliga stilgrupper inom det nutida Sverige. De arkeologiska undersökningarna i Skänninge har gjort det möjligt att rekonstruera en stor grupp kärlformer. Detta är den första genomarbetade studien av ett tidigmedeltida keramikkomplex från denna plats och tid.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2007/01/012011/12/31

Participants