The ager Bleranus 450 - 50 BC - A study of cultural change in a South Etruscan town and hinterland

Projekt: Avhandling

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Beskrivning

De etruskiska städerna Blera, San Giovenale, San Giuliano, Civitella Cesi och Luni sul Mignone, och deras kringland, Ager Bleranus utgör avhandlingens geografiska fokus. Hur området påverkades under perioden 450-50 f.Kr., den sena etruskiska perioden då området, precis som övriga Italien, influeras av hellenismen samt utsätts för Roms expansion över den apenninska halvön är något som behöver studeras mer ingående. Vilka platser överlevde övergången från etruskisk tid till romersk tid och varför just de? Vilken påverkan hade de nya romerska vägarna och de villor som byggs under framförallt 200- och 100-talen? Och på vilka sätt kan man tänka sig att den politiska situationen påverkade människorna som bodde i området; strävade man aktivt att bli mer romersk, eller ville man vidhålla sin egen särart så länge det bara gick? Fanns det en ”romanisering” innan Rom erövrade området? Kan gravskick, vägnät, och den urbana strukturen ge oss några ledtrådar? Går det att läsa ut något ur de ytterst få inskrifter som finns bevarade, och kan den knapphändiga information som litterära passager bidrar med vara studien behjälplig? Syftet med studien är att genom att studera tidigare fältinventeringar, inskrifter och antika författare, kunna skissera en bild av bosättningsmönstrets utveckling och vidare att besvara vad detta betydde för demografi och maktcentra, samt att förstå vilka som utgjorde den styrande eliten i området; var det i första hand en lokalt förankrad elit, eller var den knuten till några av de viktigare städerna i området som Tarquinii och Caere? Vilken roll hade eliten i samhället? Slutligen ämnar studien besvara vilka konsekvenser förändringar i bosättningsmönster och den lokala elitens roll hade på de sociala strukturerna i området. De antika författarna syftar framförallt till att ge en bakgrundsbild till den historiska utvecklingen men kan också ge ledtrådar till romerska intentioner. Allt sammantaget syftar i nästa steg till att bidra till den bredare, generella diskussionen kring romaniseringsprocessen.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2014/09/012019/12/31

Participants