Argument för det icke-fenomenella medvetandets existens

Projekt: Avhandling

Populärvetenskaplig beskrivning

Traditionellt sett har man antagit att medvetande-strömmens hela innehåll är, åtminstone principiellt, tillgängligt för introspektion på ett oförmedlat vis. Detta har dock nyligen bestridits av en handfull filosofer som menat att medvetandet har ett icke-fenomenellt - ett på ovanstående sätt otillgängligt - skikt. I min avhandling ska jag utvärdera, styrka och komplettera deras argument.

Inom filosofi och psykologi har man traditionellt antagit att den aktuella medvetandeströmmens hela innehåll är, åtminstone principiellt, tillgängligt för introspektion på ett oförmedlat vis för det subjekt som innehar denna. Denna bild utgör sannolikt därtill ett centralt inslag i våra förteoretiska intuitioner om vad medvetandet är och detta är rimligtvis också förklaringen till dess fasta grepp om den vetenskapliga traditionen.

Detta traditionella synsätt har dock nyligen bestridits av en handfull filosofer - varav den mest framträdande är Colin McGinn - som menat att vi har goda skäl att förkasta denna förteoretiska intuition och tillskriva medvetandeströmmen en dold, eller ickefenomenell, struktur på ungefär samma sätt som vi, inom många av de andra vetenskaperna, menar att abduktion - inference to the best explanation - ger oss goda skäl att tillskriva andra naturliga fenomen (såsom materien och rummet) en djupstruktur som överskrider vår observationsförmåga.

I min avhandling ska jag argumentera för: (a) att denna utmaning är berättigad; (b) att föreliggande argument icke desto mindre brister i övertygelsekraft; men (c) att dessa går att korrigera och komplettera på ett tillfredställande vis; och (d) att det är viktigt att inse detta då det, genom att föra in abduktion även i vetenskapen om medvetandet, kommer inte bara öka vår kunskap om medvetandet men också häva de epistemologiska oros-moment som föranledde den klassiska introspektionspsykologins sammanbrott.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2011/09/012019/12/31

Participants