Vredens kanalisering: Socialdemokratin och den politiska emotionaliteten

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

På senare år har många forskare intresserat sig för känslors politiska betydelse. Känslor är inte främmande i politisk verksamhet utan finns där alltid i någon form, gestaltade på skilda sätt. Med utgångspunkt i den politiska vreden undersöks i detta projket hur svensk socialdemokrati under 1900-talet gestaltade politiska känslor.

Detta projekt anknyter till ny historisk och samhällsvetenskaplig forskning om känslors betydelse i politiken. Det handlar om att problematisera hur känslor påverkar politiska processer samt hur känslor skapas och formas i och genom politiska sammanhang.

Primärt är det den svenska socialdemokratin som ska undersökas, med fokus på viktiga politiska tal från Hjalmar Branting till Göran Persson. Projektet tar avstamp i Peter Sloterdijks analys av vredens betydelse för socialismen. Sloterdijk menar att socialister under 1800- och 1900-talen använt olika strategier för att förmera och ta tillvara vredeskänslor.

Hypotesen för det här projektet är att den svenska socialdemokratin på olika sätt behövt hantera den politiska vreden: för att själva dra nytta av den, för att begränsa den eller för att omforma den till andra sorters känslolägen.

Studiens syfte är tvådelat: dels att nå en allmänt djupare förståelse av känslors roll i politiken, dels att kartlägga känslornas politiska betydelse, särskilt i de socialdemokratiska sammanhangen.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2010/01/012013/12/31

Participants