Effekten av översättningsövningar på språkinlärning och på språkundervisning

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Syftet var att på basis av en longitudinell och experimentell klassrumsstudie skapa kunskap om värdet av översättning som undervisningsmetod i främmande språk på universitetsnivå. Värdet av översättning belystes ur flera synvinklar: a) inlärning, b) klassrumskommunikation, och c) inlärarattityder.

Översättningsövningar har använts under hundratals år för att lära ut främmande språk. Användningen av översättning har minskat och även förkastas av en hel del språkutbildare, bland annat i Nordamerika. I Sverige och många andra länder används översättning fortfarande i någon mån när elever/studenter och lärare har samma modersmål. Trots att översättning har använts så mycket och fortsätter användas saknas forskning som visar på dess effekt på inlärning. Det här projektet hade som mål att skapa forskning kring översättning som undervisningsmetod. Projektet genomfördes bland studenter som läste engelska under sin första termin vid ett svenskt lärosäte samt vid en svensk gymnasieskola. Den övergripande forskningsfrågan var: Vad är värdet av översättning som undervisningsmetod? Olika aspekter kring denna fråga undersöktes: a) mängden inlärning av översättningsövningar kontra andra övningar, b) effekten på interaktionen i klassrummet när översättningsövningar används kontra andra övningar, och c) studenternas attityder till översättning kontra andra övningar.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum1998/01/012006/12/31

Participants