Effekten av transspråkande på flerspråkiga elevers inlärning av engelska

Projekt: Avhandling

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur
  • Lärande

Nyckelord

  • translanguaging, transspråkande, flerspråkighet, språkinlärning, engelska

Beskrivning

Studien ämnar undersöka huruvida translanguaging som metod kan användas för att främja flerspråkiga elevers inlärning av engelska.

Populärvetenskaplig beskrivning

Avhandlingen har för avsikt att belysa huruvida ett mindre strikt förhållningssätt till målspråket engelska kan ha positiva effekter på flerspråkiga elevers inlärning av ämnet. I studien ges flerspråkiga elever möjlighet att inkorporera sina bakgrundsspråk i förberedelserna inför nationella proven i engelska i årskurs 9. Elevernas upplevelser av att använda sina bakgrundsspråk som en resurs efterfrågas i en enkätundersökning samt i ett färre antal intervjuer.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2017/09/012021/04/01

Participants