Projektet stöd till chefer (Support to Employers About Mental health, SEAM)

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Psykisk ohälsa är något som påverkar oss alla, både direkt och indirekt, och är ett växande problem i vårt samhälle idag. Detta inte minst i arbetslivet där psykisk sjukdom är den vanligaste orsaken till sjukskrivning, som ett resultat av bl.a. psykiskt ansträngande arbeten, stress, samt höga krav och låg kontroll över arbetssituationen. Psykisk ohälsa utgör därmed en stor kostnad för både individen och för samhället pga. minskad produktivitet samt ökat andel bidragsförsörjda och sjukvårdsinsatser. Detta gör psykisk hälsa till en central fråga inte minst bland chefer och politiker rörande hur psykisk ohälsa kan förebyggas och hanteras. Nyligen trädde nya föreskrifter för psykosocial arbetsmiljö i kraft. Målet med dessa är att minska den arbetsrelaterade ohälsan genom att ge chefen ett större ansvar både när det gäller att skapa en god arbetsmiljö och när det gäller att förebygga ohälsa i relation till organisatoriska och sociala aspekter i arbetsmiljön. Många chefer är dock osäkra på hur de skall förebygga psykisk ohälsa bland sina anställda och hur de kan stötta en anställd som visar tecken på psykisk ohälsa. Många chefer är också osäkra på personer med psykisk ohälsas arbetsförmåga. Bidragande också är att det finns en gemensam uppfattning att personer med psykisk sjukdom inte kan arbeta. Det finns därför ett behov av att utveckla interventioner som syftar till att ge chefer stöd och kunskaper om psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Syftet med detta projekt är därför att förbättra stödet till chefer vid arbetsrehabilitering av personer med psykisk ohälsa genom att utveckla ett stödpaket riktat till chefer som kan ges av handläggare och andra rehabiliteringsaktörer. Projektet består av tre delar:
1. Intervjuer med chefer och olika rehabiliteringsaktörer om chefers erfarenheter av att ha anställda/anställa och ge stöd till personer/anställda med psykisk ohälsa och olika rehabiliteringsaktörers upplevelser och syn på chefers behov av stöd.
2. Utveckling av ett stödpaket till chefer med hjälp av en expertgrupp tänkt att ges av rehabiliteringsaktörer vid arbetsrehabilitering av personer med psykisk ohälsa.
3. Utvärdering och vidareutveckling av stödpaketet.
Förnärvarande har vi utvecklat stödpaketet Support to Employers About Mental health (SEAM) och håller på att utvärdera och vidareutveckla stödpaketet.
Syftet med SEAM är att underlätta arbetsåtergången för personer med erfarenhet av psykisk ohälsa genom att öka chefers, handläggare och andra rehabiliteringsaktörers kunskaper om psykisk ohälsa; självförtroende och villighet att hjälpa en anställd/klient med erfarenhet av psykisk ohälsa, samt;
att minska stigmatisering och medikalisering förknippat med psykisk ohälsa (ökad tro på personer med psykisk ohälsas arbetsförmåga)
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2015/12/01 → …

Participants