Om betydelsen av böckers utseende. Det svenska förlagsbandets framväxt och etablering under perioden 1840–1914 med särskild hänsyn till dekorerade klotband.

Projekt: Avhandling

Populärvetenskaplig beskrivning

När vi köper en bok idag, har den ett band som bokens förläggare försett den med. Bandet, eller omslaget, har formgivits just för den titel det sitter på. Så har det inte alltid varit. Syftet med denna studie är att undersöka hur de förändringar boken genomgick under 1800-talets andra hälft hängde samman med skiftet till ett industrialiserat konsumtionssamhälle.

Avhandlingen handlar om varför böcker ser ut som de gör och hur bokbandets utseende på olika sätt hänger samman med andra fenomen i samhället. När vi köper en bok idag, har den ett band som bokens förläggare försett den med. Dessa band kallas förlagsband. Alla exemplar i upplagan ser likadana ut och bandet, eller omslaget, har formgivits just för den titel det sitter på. Så har det inte alltid varit. Före industrialiseringens genomslag under 1800-talets andra hälft var det ovanligt med förlagsband. Istället fick man själv gå till bokbindaren, även om en del böcker kunde köpas färdigbundna på marknader och i boklådor.

I studien undersöks förlagsbandets genomslag i Sverige och vilka konsekvenser förändringarna av samhället får för bokbandens utseende. Även tekniken undersöks. I fokus står klotband, en typ av bokband som är klädda med det textila materialet klot och som ofta försågs med ornament eller bildmotiv. Bokbandet är ett slags förpackning. Ekonomi, teknik och form är oskiljaktiga och det avspeglas i bokbanden och deras bildvärld. Intressant är att klotbanden blir vanliga samtidigt som andra typer av förpackningar kommer, såsom askar och burkar för tvål, mat och andra produkter. Affischen, bildannonsen och butikshandeln är andra typiska uttryck för moderniteten som banden relateras till.

Den materiella världen har stor betydelse för hur vi människor tänker. Vi formar de saker vi omger oss med, men sakerna och deras utseende formar även oss.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2001/09/012010/12/31

Participants

Relaterade aktiviteter

Lundblad, K. (Roll ej angiven)
2009 sep 12009 dec 31

Aktivitet: Besök vid en extern institutionForskning eller undervisning vid extern organisation

Visa alla (1)