Konstruktionen av dem och oss (MaTUS

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet studerar möten mellan kulturer såsom de har förmedlats också i bilder. Det vilar på kultursemiotiken såsom denna utvecklats i Lund, och ansluter till narratologisk forskning tillämpad på bilder. Flera fallstudier koncentreras dels till mötet med den okända kontinenten Amerika och till de möten som sker idag under den nya folkvandringstiden.

Mötet mellan en människa och en annan är en av humanvetenskapens grundläggande frågor.
I detta projekt skall vi undersöka vad som händer i vårt tänkande när möten involverar andra kulturer genom att studera de bilder vi skapar av den andra kulturen. Tyngdpunkten ligger på de förändringar som skett de senaste seklen, från 1500-talet då den ”Gamla världen” mötte den ”Nya världen” och världen fortfarande hade vita fläckar, tills i dag då vi talar om en ”globaliserad värld”, en värld där alla kulturer är fast sammantvinnade med varandra.

I vårt projekt ska vi speciellt uppmärksamma bildernas betydelse i kulturmöten och för skapandet av föreställningar om den andre, om ett ”vi” och ett ”de”. För att komma åt dessa möten mellan olika kulturer utgår vi från en kultursemiotisk tolkningsmodell med vars hjälp vi kan analysera de föreställningar som olika kulturer har om varandra och de relationer som råder mellan dem.

En fördel med den kultursemiotiska tolkningsmodell vi lägger fram är att den låter oss på ett mycket mer noggrant sätt än tidigare kulturmötesforskning göra distinktioner mellan olika slags likheter och skillnader som vi med rätta eller ej upplever finnas mellan vår egen kultur och olika slags främmande kulturer.

Vi kommer att analysera de bilder som var och en av kulturerna gör av den andra, vilket innebär att vi eftersträvar att beakta båda kulturernas synvinkel. Vårt projekt grundat på närstudier av bilder, som lånar sina verktyg från visuell semiotik.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2014/01/012016/12/31

Participants