Den nya urbana utmaningen? Hållbara välfärdsmodeller i de svenska storstäderna

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Nyckelord

Beskrivning

Städer är nyckelarenor där sociala, ekonomiska och ekologiska samhällsutmaningar hanteras. Social inkludering och hållbar utveckling betraktas som två huvudutmaningar för europeiska samhällen och städer. Trots det saknas kunskap och forskning om hur städer hanterar potentiella konflikter och synergier mellan en politik för miljömässigt hållbara och socialt inkluderande samhällen. I det här projektet kommer vi att studera städers möjligheter att överbrygga denna motsättning och undersöka faktorer som underlättar och försvårar en utveckling mot modeller för hållbar välfärd.

Det övergripande syftet med detta forskningsprojekt är att analysera modeller av urban hållbar välfärd och de konflikter och synergier som de ger upphov till. Projektet bygger på tre uppsättningar av frågeställningar.

1. Vilka är kopplingarna mellan politik och styrsystem rörande hållbarhetspolitik och social välfärdspolitik på urban nivå?
2. Vilka strategier och åsiktsformuleringar ger hållbara välfärdsmodeller upphov till i det urbana rummet och hur försöker olika samhällsaktörer påverka den lokala politiken?
3. Vilka idéer och visioner om urbana modeller för hållbar välfärd ger invånarna i städerna uttryck för och hur reflekterar de städernas tilltagande polarisering?

Projektet kommer att analysera de tre svenska storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. De är valda eftersom de omfattar de utmaningar som diskuterats ovan men också för att Sverige som land har en ambitiös välfärds- och hållbarhetspolitik. Svenska städer utgör därmed lämpliga fall för en studie av vad som krävs för att skapa urbana modeller för hållbar välfärd.

Finansiering: Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas)
Kort titel Den nya urbana utmaningen?
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2017/01/012022/01/01

Participants

Relaterad forskningsoutput

Tuuli Hirvilammi & Max Koch, 2020 feb 28, I : Sustainability. 12, 5, 1824.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Martin Fritz & Max Koch, 2019 aug 1, I : Sustainability. 11, 15, 4146.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Milena Buchs & Max Koch, 2019 jan 8, I : Futures. 105, s. 155-165

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (3)