Representationen av fysiska funktionsnedsättningar, funktionshinder och människor med fysiska funktionsnedsättningar i svenska spelfilmer.

Projekt: Avhandling

Populärvetenskaplig beskrivning

Syftet är att avtäcka vilka bilder av, synsätt på och förhållningssätt till fysiska funktionsnedsättningar, funktionshinder och människor med fysiska funktionsnedsättningar som svensk spelfilm påbjuder, samt hur detta förhåller sig till tidigare forskning i ämnet och till samhällsdiskursen kring funktionsnedsättning/-hinder och människor med funktionsnedsättningar samtida med verken.

Hur funktionsnedsättningar, funktionshinder och människor med funktionsnedsättningar framställs i litteratur, nyhetsjournalistik, teater, film och television är relativt outforskat, inte minst i Sverige. Avsikten med denna avhandling är att fylla igen en del av kunskapsluckan genom att undersöka hur fysiska funktionsnedsättningar, funktionshinder och människor med fysiska funktionsnedsättningar framställts i svenska spelfilmer.

Den största delen av forskningsarbetet kommer att utgöras av analyser av spelfilmer som producerats i Sverige från filmens födelse till 2010. Genom litteraturstudier inhämtas kunskap om vad tidigare forskning kommit fram till ang. hur funktionsnedsättningar, funktionshinder och människor med funktionsnedsättningar framställts på vita duken respektive betraktats i det svenska samhället i stort.

Målet med projektet är att avtäcka vilka bilder av, synsätt på och förhållningssätt till fysiska funktionsnedsättningar, funktionshinder och människor med fysiska funktionsnedsättningar som svensk spelfilm uppvisar, samt hur detta förhåller sig till den sociopolitiska kontexten och framställningar i andra länder. Förhoppningen är att öka medvetenheten om representationernas ideologiska implikationer och vad det kan få för konsekvenser i ”verkligheten”. Detta då sådan medvetenhet kan medföra förändrade skildringar och därmed bidra till förbättrad syn på och behandling av berörda individer i samhället.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2010/09/012018/12/31

Participants