Litteraturens värden

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Så länge litteratur har funnits har man stridit om vad som gör den bra och vad den är bra för. Men före 1700-talet användes inte formeln ”värde” för att benämna litteraturens förmågor. Hur märks det att litteraturens värdefrågor är moderna och präglas av samband med ekonomins värdebegrepp? I projektets tre böcker studeras dessa litteraturstudiets centrala problem i en rad historiska sammanhang.Projektet om litteraturens värdefrågor ska utmynna i tre böcker. Den första är en litteraturhistorisk monografi, Diktens värde versus penningens. Om en ekonomikritisk strömning i romantisk och modernistisk diktning, vars delar jag tidigare föreläst om vid universiteten i Edinburgh, Wien, København, Cork samt Kungl. Vitterhetsakademien i Stockholm. På senare tid har flera längre avsnitt presenterats: En serie föreläsningar om Almqvists romantiska ekonomikritik har hållits, bl.a. i Greifswald och Stockholm; en av studierna trycktes 2010 i antologin Almqvist dramatikern. Studien om ”Baudelaires estetiska ekonomi” ingår i volymen Utan poesi – aldrig! Baudelaire i nuet som utkom 2008. Avsnitten om Coleridges reaktioner på sin tids nationalekonomiska läror har diskuterats på flera seminarier; ett motsvarande anförande om Dickens hölls i London 2010. Monografin planeras utkomma våren 2019. September 2018 utges en separat volym med samtliga mina Almqviststudier i ämnet under titeln Ord äro guldmynt. C.J.L. Almqvists romantiska ekonomi. Den tredje volymen är en antologi, Litteraturens värden, som med mig som redaktör utgavs i mars 2009. Volymen innehåller dels en rad nyckeltexter av forskningsfältets internationellt tongivande forskare, dels ett antal originalbidrag skrivna av forskare vid Lunds universitet.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2005/01/012018/12/31

Participants