Att föra det egna till torgs

Projekt: Avhandling

Populärvetenskaplig beskrivning

Under 1960-1990 ökade den kvinnliga närvaron i bokutgivningen. Jag studerar berättarstrategier i debutromaner av kvinnliga författare från denna period. Studien är tematisk och berättarteknisk och frågan jag ställer är vilka avtryck den samtida debatten - den litterära och den feministiska - avsatte i dessa debutverk sedda som försök att i litterär form föra det egna erfarenheten till torgs.

Att föra det egna till torgs har jag valt att kalla min avhandling. Torget i titeln syftar på föreställningen om en för alla öppen plats i samhället där debatt om gemensamma viktiga frågor kan föras. Under den trettioårsperiod jag arbetar med, 1960-1990, förändrades både kvinnors faktiska levnadsförhållanden och föreställningarna om kvinnlighet, åtminstone på ytan, betydligt. Den kvinnliga närvaron i bokutgivningen genomgick också stora förändringar.

Jag studerar några utvalda debutromaner skrivna av kvinnliga författare under perioden och sätter mina iakttagelser i samband med den tid de framträdde i. Jag ställer frågan om formerna som dessa kvinnliga debutanterna väljer för sitt stoff i någon mer preciserad bemärkelse kan sägas vara strategisk i relation till tiden när de försöka ta sig in på torget. Bakom valet att studera debutromaner finns tanken att det är när en författare för första gången söker tillträde till den litterära scenen, som han eller hon har störst behov av att på en gång hävda sig och anpassa sig. Viljan att på sitt eget sätt formulera det speciella man menar sig ha att framföra möter kravet på att framföra det så att det kan bli utgivet, mottaget och taget på allvar.

Jag undersöker de utvalda romanerna ur såväl ett tematiskt som ett berättartekniskt perspektiv och målet är att visa i vilken mån romanerna visar samtidstypiska drag i sin relation till både den aktuella litterära och den kvinnopolitiska debatten.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2001/09/012011/12/31

Participants

  • Lundin, Immi (PI)