Bok-handel. Litteratur, bokmarknad och digital förändring

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet är en analys av förändringar i handeln med böcker och dessa påverkar det litterära systemet. Bokmarknaden har under de senaste årtiondena förändrats drastiskt bland annat på grund av den digitala teknikens utveckling och traditionella strukturer utmanas konstant.

Det litterära systemet har under de senaste årtiondena förändrats drastiskt bland annat på grund av den digitala teknikens utveckling. Produktion, distribution och konsumtion av texter har påverkats av teknisk utveckling och digitala medier. Handeln med böcker är inte längre bara en fråga om hur den fysiska bokhandeln utvecklats utan om en räcka nya försäljningsplatser, förändrade distributionssystem, internationella aktörer och globala strukturer. Projektet är en kartläggning och analys av fenomen som på avgörande sätt pekar på den pågående förändringen vad avser det litterära systemet och handeln med böcker. Specifika frågor är bland annat hur handeln med böcker i dag är organiserad samt hur den har förändrats under de senaste trettio åren? Hur ser betalnings-modeller och distributionsavtal ut och hur påverkar dessa vilka titlar som når ut till läsare? Hur påverkar digital teknik – framför allt i form av internhandeln, e-böcker och e-boksläsare samt nya publicerings- och försäljningslösningar via internet – litteraturen? Hur ser den internationella handeln med böcker ut och hur påverkar det utgivning och spridning av litteratur? Vad innebär det att vi i Sverige har en dominerande bokhandelskedja med mer än hälften av alla butiker och som ägs av ett förlagskonsortium? Hur har tillgång på böcker i butiker och via internet förändrats över tid och vilka konsekvenser har detta fått för läsning och litteratur?
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2015/01/012019/12/31

Participants