Översatt till svenska. Dedikationer, förord, inledningar och efterord till svenska översättningar av antik litteratur (1500- till 2000-talet)

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Genom århundradena har ett stort antal antika författares verk översatts till svenska. Vissa har översatts många gånger, vissa någon gång, vissa en gång, vissa endast i utdrag. I det här projektet granskas översättarens syn på sin verksamhet. Varför översätter de? Vad styr deras val av texter? Vad säger de själva? Behöver viss litteratur försvaras mer än annan? Vad förväntar de sig av läsaren?

Tryckta översättningar av antikens litteratur har sedan 1500-talets slut varit en liten del av den svenska bokfloran. Trots att de utgör en proportionellt allt mindre andel av den svenskspråkiga litteraturen är de likväl en konstant i litteraturutgivningen. I likhet med mycken annan översättningslitteratur har klassikeröversättningarna inte ägnats någon större studie.
Det här projektet är en första pejling av ett stort forskningsfält. Med utgångspunkt från översättarnas egna ord utforskas hur de hanterat sin plats på gränsen mellan det antika och det svenska. Genom att studera paratexterna, d.v.s. apparaten i form av titelblad, baksidestexter, dedikationer, förord, inledningar, och kommentarer, anmärkningar, förklaringar kring själva den översatta texten från 500 år kan man på ett konkret plan följa utvecklingen och variationerna, likheterna och olikheterna i hur den antika litteraturen värderats i Sverige genom århundradena. Vilket värde tillmäts den antika litteraturen i jämförelse med den svenska? Vilket av de två systemen tillåts vara normerande vid olika tider av olika översättare? Vilket är syftet med översättningen? För vilken läsekrets har den gjorts? Vad förväntas av läsaren? Paratexterna erbjuder översättaren tillfälle att direkt kommunicera med läsaren. Tar översättarna detta tillfälle i akt att klargöra sina överväganden om vilket han eller hon anser vara förhållandet mellan ursprungstextens och måltextens litterära system och vad som skall vara tongivande?
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2008/01/012010/12/31

Participants