"Ullaredsprojektet - studie av en pågående arbetsmarknadskonflikt mellan företaget Ge-Kås i Ullared och Handelsanställdas förbund", finansiär: Arbetslivscentrum.

Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

Beskrivning

Konflikten mellan varuhuset Ge-Kås i Ullared och Handelsanställdas förbund hade sin upprinnelse i det krav på kollektivavtal som 15-talet Ge-Kåsanställda Handelsmedlemmar ställde sig bakom på ett möte i december 1980. Företaget vägrade att teckna avtal och Handels varslade då om nyanställningsblockad och köpbojkott och stridsåtgärderna trädde i kraft 11 november 1981. Konflikten trappades därefter fortlöpande upp. Några veckor efter konfliktens utbrott anordnades en demonstration i Ullared, vars syfte var att visa ortbefolkningens stöd för Ge-Kås och som utmynnade i krav på att Handels skulle avbryta stridsåtgärderna.
Den fråga som forskningsprojektet har försökt att besvara är varför konflikten fått sin speciella karaktär: Anställda och företag mot fackföreningen. Frågan har besvarats med hjälp av att olika material samlats in med hjälp av intervjuer, dokumentstudier, enkäter och observationer samt analyserats.
Slutsatsen av forskningsprojektet är att konfliktens olika aktörer handlat rationellt utifrån de specifika förhållanden och betingelser som präglat dem. Företaget är ett lågprisvaruhus och dess handlande präglas av strävan att hålla nere kostnader. De anställdas agerande och en del av ortsbefolkningen har i hög grad styrts av olika beroendeförhållanden av såväl ekonomisk som social karaktär. Kundtillströmningen har inte påverkats nämnvärt av den fackliga köpbojkotten, vilket säkerligen kan förklaras av företagets låga priser som lockar kunder från när och fjärran. Slutligen fackföreningen Handels som följt sin normala, i ganska hög grad juridiskt förankrade praxis för kollektivavtalstecknande. I denna praxis ingår en argumentation för kollektivavtal som betonar att avtal är bra för alla parter. Här kan konstateras att Handels undervärderade betydelsen av att Ge-Kås är ett lågprisvaruhus. Vår jämförelse av det avtal mellan Ge-Kås och den företagsvänliga personalföreningen visar också att Handels kollektivavtal skulle gynna de anställda och detta kunde fackföreningen ha betonat starkare.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum1982/06/011982/10/30

Participants

Relaterad forskningsoutput

Visa alla (1)