Värden, beslut och värdekonflikter inom njursjukvården

Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicinsk etik
  • Etik
  • Filosofi
  • Urologi och njurmedicin
  • Övrig annan medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • Autonomi, beslut, livskvalitet, livsuppehållande behandling, njurmedicin, palliativ medicin, värdekonflikter

Populärvetenskaplig beskrivning

Njursjukvården är ett område som väcker svåra etiska frågor. I en åldrande befolkning uppstår frågeställningar rörande behandlingens för- och nackdelar när det gäller multisjuka äldre. Dialys är en livsuppehållande behandling som ersätter en del av njurarnas funktioner, men inte alla. När grundsjukdomen progredierar och dialysen inte längre ger önskad behandlingseffekt uppstår frågan kring om det är aktuellt att avsluta dialysbehandlingen och ge palliativ vård. Det senare kan i vissa fall gagna patienten bättre än en aggressiv livsförlängande behandling med ökat antal komplikationer, framför allt om man beaktar livskvaliteten.
Den forskning jag driver inom ämnet medicinsk etik har inriktningen mot normativ etik. I avhandlingsarbetet kommer jag att analysera frågor som beslutsfattande rörande livsuppehållande behandling, autonomi, paternalism, palliativ njurmedicinsk vård och livskvalitet.
StatusEj startat

Participants