Med historien som kompass

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Hur skapar sig människor i Sverige bilder av historien? Hur kopplas förståelse av historia till tankar om samtid och kanske även framtid? Detta är frågor i forskningsprojektet ”Med historien som kompass”. Syftet är att försöka finna strukturer för hur uppfattningar om historien formas idag. Människors attityder till frågor om historia och kulturarv, betydelser de ser i detta fält, hur inställninga

Förståelse av samtiden, identitet och ideologi har en nära koppling till historiesyn. De historieperspektiv som kom att prägla en stor del av 1900-talets sociala, ekonomiska och politiska utveckling byggde på konstruktioner från 1800-talet. Utvecklingen av dessa perspektiv gick i många delar hand i hand med framväxten av det moderna kulturarvsväsendet. I många stycken fanns det en växelverkan mellan dessa. Institutioner såsom museer kom till exempel under 1800-talet och en stor del av 1900-talet att spela en viktig roll i skapandet av nya sociala identiteter, till exempel de nationella. Denna historia har blivit föremål för omfattande beskrivningar och kritiska analyser utifrån idéhistoriska, kulturarvshistoriska och museologiska forskningsperspektiv under de senaste tre decennierna. Under det sena 1900-talet och början av 2000-talet började emellertid ramverken för kommunikation och informationshantering förändras radikalt. Traditionella media möttes av ny teknisk konkurrens. Denna förändring har även påverkat ramarna för kommunikation kring historia, något som givetvis även fått konsekvenser för kulturarvssektorn. Kommunikationen kring historia och samhälle förs idag inte enbart utifrån de arenor och mediaformer som erbjuds av traditionella aktörer, såsom till exempel museer. Åsikter, idéer och diskussioner om kulturarv sker idag på en mängd nya fora, främst i det digitala rummet. Hur förändringarna påverkat sätt att umgås, förstå och bruka historia är i projektets fokus.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/012015/12/31

Participants