Kvinnor, litteratur och nazism

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

”Kvinnor, litteratur och nazism” fokuserar litterära texter från trettiotalet med nazistisk tendens. Projektnamnet motiveras dels av att jag studerar kvinnliga författares alster, dels av att de explicit vänder sig till kvinnor. Tanken var att med litteraturens hjälp skapa en nazistisk kvinna! De nazistsympatiserande författarna gestaltade helt enkelt en nazistisk utopi – för kvinnorna.

Detta projekt vill visa att även svenska kvinnor engagerade sig i nazistisk politik på trettiotalet och skrev texter, skönlitterära och i pamflettens form, i vilka de förde fram sina ideal. De ville helt enkelt propagera för en ideal nazistisk kvinna genom att framställa förebilder!

Detta att kvinnor engagerade sig i nazismens sak är uppseendeväckande, inte minst på grund av att nazismen har ansetts vara en extremt manlig ideologi. Alla nazismens ledare var män! Kvinnorna lämnades utanför både i teori och praktik – dock visar de romaner och artiklar jag funnit i mitt sökande efter kvinnliga nazisters alster, gavs utrymme för dem i litteraturen.

Till kända nazister hör Alma Hedin, Annie Åkerhielm, Hilma Hansegård och Sigrid Gillner. Bland de mindre kända märks Magda Bergqvist von Mirbach, Birgit Lange och Nanna Lundh-Eriksson. I min bok analyserar och diskuterar jag deras texter och placerar dem i det protyska, rasistiska och nazistiska samhällsklimat som rådde i folkhemmets Sverige.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2008/01/012011/12/31

Participants