1α,25-dihydroxyvitamin D3 promotes osteogenic activity and downregulates proinflammatory cytokine expression in human periodontal ligament cells.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter