17α-Ethinylestradiol (EE2) treatment of wild roach (Rutilus rutilus) during early life development disrupts expression of genes directly involved in the feedback cycle of estrogen.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fler filtreringsmöjligheter