A Study of Renal Function in Children with Cancer

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
I takt med att resultaten för behandling av cancer hos barn och ungdomar blivit bättre, har kraven på en god livskvalitet efter avslutad behandling ökat. Man beräknar att år 2005 kommer 1/700 unga vuxna mellan 25-35 års ålder att vara långtidsöverlevande efter barncancer. Mer än 2/3 av dem som behandlats kommer att ha någon form av sena biverkningar, och hos hälften av dessa är problemet betydande. Mycket är känt om vissa långtidseffekter såsom hjärtpåverkan och infertilitet efter olika behandlingar. Hur njurfunktionen påverkas över lång tid, mätt med relevanta metoder, är mindre väl kartlagt. Vi tog i artikel I fram övre normalvärden för fyra olika äggviteämnen i urin hos friska barn mellan åldrarna 1 månad och 15 år. Med hjälp av dessa äggviteämnen kan olika delar av njurfunktionen belysas hos barn och ungdomar oavsett diagnos. Vi använde därefter dessa normalvärden i utvärderingen av njurfunktionen hos en grupp barn som behandlades för cancer. I artikel II undersökte vi om enklare metoder skulle kunna ersätta det konventionella sättet att mäta den glomerulära filtrationshastigheten (GFR), dvs. den hastighet med vilken njurarna filtrerar blodet. Den metod vi valde att utgå ifrån är iohexol clearance, där ett röntgenkontrastmedel (iohexol) injiceras i blodet varefter blodprov tas vanligen efter tre respektive fyra timmar. Den takt med vilken iohexol försvinner ur blodet bestäms av njurarna eftersom ämnet fritt filtreras genom njurnystanet och därefter vare sig tas upp eller utsöndras i njurkanalerna. Vi jämförde med serum kreatinin, serum cystatin C, urin albumin/urin kreatinin, urin IgG/urin kreatinin samt tre sedan tidigare kända formler för uppskattning av GFR utifrån serum kreatinin och patientens längd. Det fanns ett samband mellan iohexol clearance och serum kreatinin, serum cystatin C samt de tre formlerna, men inte för de två urinproven. Trots detta samband var dock skillnaderna i hur noggrant de olika metoderna kunde förutse iohexol clearance väldigt stora. Ingen av dem kan ersätta en regelrätt mätning av filtrationen när stor noggrannhet krävs, såsom vid förskrivning av vissa läkemedel. I artikel III var ett mål för våra studier att kartlägga njurfunktionen vid diagnosen av en cancersjukdom hos barn och ungdomar. Tidigare studier för bedömning av njurfunktionen hos barn med cancer har ofta använt gamla normalvärden som utgångsvärden i stället för att göra nya mätningar. Vi kunde då påvisa ett tidigare inte beskrivet förhållande, nämligen att små barn, ofta med benmärgsengagemang, hade en förhöjd glomerulär filtration vid debuten av sin cancersjukdom. Denna hyperfiltration skulle kunna bero på en ökad omsättning av byggstenarna i äggviteämnen hos barn med stor tumörbörda. Fenomenet med hyperfiltration är känt hos patienter som får äggviterika måltider. Hos diabetiker vet man att hyperfiltrationen kan föregå en försämring av njurfunktionen med nedsatt filtration. I det fjärde och sista arbetet beskrev vi njurfunktionen hos barn med cancer före och upp till 7 år efter cytostatikabehandling. Vi kunde där konstatera att det fanns en viss njurpåverkan redan vid debuten i form av äggviteläckage. Denna påverkan var normaliserad vid uppföljningen hos de allra flesta. Enbart ett fåtal barn (6/69) hade en påverkad njurfunktion vid senaste uppföljningen. I en jämförelse med tidigare studier avseende njurpåverkan efter cytostatikabehandling hos barn kunde vi se en negativ effekt av vissa riskfaktorer, såsom viss cytostatikabehandling, bortoperation av ena njuren samt strålning. Med ledning av njurpåverkan redan vid diagnostillfället rekommenderar vi en utvärdering av njurfunktionen före, under och efter cytostatikabehandling, möjligen livslångt, för alla barn och ungdomar som behandlats för cancer, oavsett vilken typ av kemoterapi de får.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Pediatrik

Nyckelord

Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2003 sep 13
Förlag
  • Department of Paediatrics, Lund University
Tryckta ISBN91-628-5752-5
StatusPublished - 2003
PublikationskategoriForskning