Adding Audibility - Reifying the Soundscape of Process Operators

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
En utmaning vid design av interaktiva artefakter är att ta i beräkning den mångfald av digitala ting, system och verktyg människor dagligen sig av ? något som i denna text benämns som en interaktionsekologi. Denna avhandling behandlar tre forskningsteman; för det första hur människor uppfattar och varseblir ljud, och hur vi kan dra nytta av detta när interaktiva ting omger oss och pockar på uppmärksamhet; för det andra hur vardagsljud varskor människor om situationer och händelser i deras omgivning; och för det tredje den designorienterade frå¬gan hur man bäst kan dra nytta av ljud som medium för interaktion. Den första frågan hanteras genom en teoretisk studie av ljudbaserad interaktion och ljudperception. Tidigare forskning indikerar att ljud är ett precist interaktivt medium med stor betydelsebärande men¬ing. Den andra frågan hanteras genom en kvalitativ studie av processoperatörers arbetspraxis, speciellt hur de tillskriver mening till ljud i sin dagliga arbetsmiljö. För operatörerna är den förkroppsligade upplevelsen av pumpar, motorer och torkanläggningar central för uppfattning och förståelse av fabrikens processer. Under participativa tolkningar av fabrikens ljudlandskap, har operatörer lyssnat på ljudinspelningar från fabriken och deras tankar och associationer kring den egna ljudmiljön har diskuterats. Det visar sej att operatörerna använder sej av de dagliga ljuden för att identifiera ting, platser och deras tillstånd, för att upprätthålla en social medvetenhet om skeenden i den närmaste omgivningen, för en tidsuppfattning i relation till den dagliga driften, samt i samband med inlärning av fabriksprocesser. Baserat på slutsatserna från den kvalitativa studien utforskas vidare hur ljud skulle kunna användas i det dagliga arbe¬tet som processoperatör, och i sin förlängning i sammanhang utanför fabrikskontexten. Denna exploration genomförs i form av en designstudie där tre interaktiva koncept utformas och utvärderas i samarbete med processoperatörerna. Det första konceptet beskriver ett per¬sonligt verktyg för mobil ljudinsamling och lagring. Det andra konceptet beskriver en delad digital lagringsplats där ljud från olika platser och tidpunkter görs tillgängliga. Genom dessa två koncept möjliggörs nya sätt att använda ljud som referensmaterial för att beskriva tillstånd och förändringar över tiden hos omgivande ljudkällor. Det tredje konceptet beskriver och utforskar en idé om att använda samtidigt mixade ljud från geografiskt utspridda källor som ett sätt att omedelbart hålla sej à jour om skeenden och förändringar. En mobil ljudmixer beskrivs som ett verktyg för att hålla sej uppdaterad utan att bli överlastad med information. I en balanserad interaktionsekologi har människor möjlighet att informera sig om en mängd av omgivande skeenden och situationer, utan att för den sakens skull förlora kontrollen då en mångfald av ting, system och verktyg på olika sätt pockar på uppmärksamhet. En balanserad interaktionsekologi handlar om väl fungerande interaktiva relationer mellan människor och ting i omgivningen. Genom att göra ting ?hörbara? kan vi göra dessa relationer bättre.

Detaljer

Författare
  • Petter Alexanderson
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning

Nyckelord

Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • Konrad Tollmar, handledare
  • Jörn Messeter, handledare
Tilldelningsdatum2007 maj 10
Förlag
  • Department of Informatics, Lund University
Tryckta ISBN978-91-628-7116-1
StatusPublished - 2007
PublikationskategoriForskning