Ära ur ett rättssociologiskt perspektiv

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Bibtex

@inbook{28c43aa1e1be469494998c0138042bf1,
title = "{\"A}ra ur ett r{\"a}ttssociologiskt perspektiv",
keywords = "R{\"a}ttsscociologi, {\"a}ra, brottsoffer, n{\"a}tkr{\"a}nkningar, f{\"o}rtal",
author = "Karl Dahlstrand",
note = "Asp, P., Ulv{\"a}ng, M. (2014) Straffr{\"a}tt. En kortfattad {\"o}versikt, Uppsala: Iustus. Aubert, V. (1972) R{\"a}ttssociologi, Stockholm: Aldus.
 Axberger, H. G. (1994) Pressetik: En {\"o}versikt {\"o}ver pressetiska konflikter, regler och syns{\"a}tt, Stockholm: Norstedts Juridik. 
Banakar, R. (1994) R{\"a}ttens dilemma. Om konflikthantering i ett m{\aa}ngkulturellt samh{\"a}lle, Lund: Bokbox. 
Christie, N. (1982) Pinans gr{\"a}nser, Stockholm: Almqvist & Wiksell. 
d{\textquoteright} Haenens, L., Vandoninck, S., Donoso, V. (2013) How to cope and build online resilience? EU kids online, January, s. 1-15, London: EU Kids Online Network. Dahlstrand, K. (2012) Kr{\"a}nkning och uppr{\"a}ttelse. En r{\"a}ttssociologisk studie av kr{\"a}nkning- sers{\"a}ttning till brottsoffer, Lund: Lund Studies in Sociology of Law. Dahlstrand, K. (2013) Norms about norms: A Hartian perspective, i Social And Legal Norms. Towards a Socio-legal Understanding of Normativity, M., Baier, (red.), Farnham: Ashgate. Diesen, C., red. (2005) Likhet inf{\"o}r lagen, Stockholm: Natur & Kultur.
Dufwa, B. W. (1993) Flera skadest{\aa}ndsskyldiga, del 3, Stockholm: Juristf{\"o}rlaget. Durkheim, {\'E}. (1964) The Division of Labor in Society, New York: The Free Press. Ekel{\"o}f, P. O. (1942) Straffet, skadest{\aa}ndet och vitet – en studie {\"o}ver de r{\"a}ttsliga sanktionernas verkningss{\"a}tt, Uppsala: Uppsala Universitets {\AA}rsskrift.
 Falk, E. (2011) Verbala f{\"o}rol{\"a}mpningar i 1630-talets Uppsala En historisk talaktsanalys, Uppsala: Institutionen f{\"o}r nordiska spr{\aa}k, Uppsala universitet. 
Fuller, L. (1969) The Morality of Law, New Haven, CT: Yale University Press. Granstr{\"o}m, G., red. (2004) Den onda cirkeln. Om brottsoffer, genus och r{\"a}tten. Uppsala: Uppsala Publishing House.
 Gunnarsson, {\AA}., Svensson, E. M. (2009) Genusr{\"a}ttsvetenskap, Lund: Studentlitteratur. Gustafsson, H. (2002). R{\"a}ttens polyvalens. En r{\"a}ttsvetenskaplig studie av sociala r{\"a}ttig- heter och r{\"a}ttss{\"a}kerhet, Lund: Lund Studies in Sociology of Law.
 Gustafsson, H. (2011) R{\"a}ttens dissens. Om det r{\"a}ttsliga vetandet, G{\"o}teborg: Juridiska institutionens skriftserie. 
Halder, D., Jaishankar, K. (2011) Cyber Gender Harassment and Secondary Victimization: A Comparative Analysis of the United States, the UK, and India, Victims & Offenders, vol 6 (4), 386–398.
 Habermas, J. (1994) Samh{\"a}llsvetenskapernas logik, G{\"o}teborg: Daidalos.
 Hart, H. L. A. (1997) The Concept of Law, Oxford: Oxford University Press. Holmqvist, L, m. Fl., (2007) Brottsbalken. En kommentar, del I, Stockholm: Norstedts Juridik.
 Hyd{\'e}n, H. (2002) R{\"a}ttssociologi som r{\"a}ttsvetenskap, Lund: Studentlitteratur.
Hyd{\'e}n, H., Hyd{\'e}n, T. (2011) R{\"a}ttsregler: En introduktion till juridiken, Lund: Studentlitteratur.
 von Ihering, R. (1941) Striden f{\"o}r r{\"a}tten, Stockholm: Natur och Kultur. Leijonhufvud, M., Wennberg, S. (2013) Straffansvar, Stockholm: Norstedts Juridik. Lernestedt, C., Tham, H. (2011) Brottsoffret och kriminalpolitiken, Stockholm: Norstedts juridik.
 Lindstedt Cronberg, M. (2011) Fr{\aa}n m{\aa}ls{\"a}gande till brottsoffer. Milstolpar och kurs{\"a}ndringar l{\"a}ngs med v{\"a}gen, i Brottsoffret och kriminalpolitiken, Lernestedt, C., Tham, H. (red), Stockholm: Norstedts juridik.
 Luhmann, N. (2004) Law as a social system. Oxford: Oxford University Press. Mod{\'e}er, K. {\AA}. (2009) Juristernas n{\"a}ra f{\"o}rflutna. R{\"a}ttskulturer i f{\"o}r{\"a}ndring, Stockholm: Sant{\'e}rus F{\"o}rlag. 
M{\"a}kinen, T. (l983) Vad {\"a}r {\"a}ra?, Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab, nr 1, s. 19–30. Nelson, A. (1950) R{\"a}tt och {\"a}ra: studier i svensk straffr{\"a}tt, Uppsala: Lundequist. Perry, B., Olsson, P. (2009) Cyberhate: The globalization of hate. Inf. Commun. Technol. Law, vol 18, s. 185–199. Pound, R. (1915) Interests of Personality, i Harvard Law Review, vol 28, nr 5, s. 445– 456. de los Reyes, P., Mulinari, D. (2005) Intersektionalitet: Kritiska reflektioner {\"o}ver (o)j{\"a}mlikhetens landskap. Malm{\"o}: Liber. Schultz, M. (2012) F{\"o}rtal och integritet, i Juridisk Publikation, nr 2, s. 207–237. Schultz, M., m.fl., (2013) N{\"a}that. R{\"a}ttigheter och m{\"o}jligheter, Stockholm: Karnov Group.
 Sj{\"o}berg, F. (2015) Lambertz lika or{\"a}dd som Guillou, Svenska Dagbladet, 5 maj. Svensson, M., Dahlstrand, K. (2014). N{\"a}tkr{\"a}nkningar. Svenska ungdomars normer och beteenden, Stockholm: Myndigheten f{\"o}r ungdoms- och civilsamh{\"a}llesfr{\aa}gor. Tham, H. (2011) Brottsoffrens uppkomst och utveckling som offentlig fr{\aa}ga i Sverige, i Brottsoffret och kriminalpolitiken, Lernestedt, C., Tham, H. (red), Stockholm: Norstedts juridik. 
Wennerstr{\"o}m, B. (2005) R{\"a}ttens individualisering: mot en ny juridisk antropologi, Uppsala: Juridiska fakulteten, Uppsala universitet.
 Wittgenstein, L. (1953) Philosophical Investigations, Oxford: Wiley-Blackwell. {\AA}str{\"o}m, K. (1988). Socialtj{\"a}nstlagstiftningen i politik och f{\"o}rvaltning. En studie av parallella normbildningsprocesser, Lund: Lund Studies in Law and Society.
 {\AA}str{\"o}m, K. (2013) Parallel norm creating processes, i Social and Legal Norms. Towards a Socio-legal Understanding of Normativity, M., Baier, (red.), Farnham: Ashgate. {\"O}stergren, K. (2005) Gangsters: roman. Stockholm: Bonnier. ",
year = "2016",
month = dec,
day = "10",
language = "svenska",
isbn = "9789154405695",
pages = "131",
editor = "Karl Dahlstrand",
booktitle = "Festskrift till Karsten {\AA}str{\"o}m",
publisher = "Juristf{\"o}rlaget i Lund",

}