Att bära världen på sina axlar. Miljövetares uppfattningar av och förhållningssätt till miljöproblem och sin profession

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Bibtex

@phdthesis{78686c39cd394865b0041c19e9cf6b61,
title = "Att b{\"a}ra v{\"a}rlden p{\aa} sina axlar. Milj{\"o}vetares uppfattningar av och f{\"o}rh{\aa}llningss{\"a}tt till milj{\"o}problem och sin profession",
abstract = "Popular Abstract in Swedish Avhandlingens syfte {\"a}r att unders{\"o}ka blivande och utexaminerade milj{\"o}vetare uppfattningar av och f{\"o}rh{\aa}llningss{\"a}tt till milj{\"o}problem och till sin profession. Professionaliseringen av milj{\"o}arbetet kan ses som en process som skedde till f{\"o}ljd av en st{\"o}rre samh{\"a}llsf{\"o}r{\"a}ndring d{\"a}r milj{\"o}fr{\aa}gorna tog plats i samh{\"a}llsdebatten, vilket innebar att allt fler akt{\"o}rer b{\"o}rjat arbeta med milj{\"o}fr{\aa}gor. Milj{\"o}problem {\"a}r komplexa och m{\aa}ngkontextuella problem. De rymmer ocks{\aa} etiska aspekter. Det {\"a}r allts{\aa} m{\"o}jligt att uppfatta milj{\"o}problemens karakt{\"a}r p{\aa} skilda s{\"a}tt. P{\aa} samma s{\"a}tt kan man uppfatta skilda kompetensbehov f{\"o}r att kunna arbeta framg{\aa}ngsrikt med milj{\"o}fr{\aa}gor. Man kan {\"a}ven f{\"o}rh{\aa}lla sig till milj{\"o}problem p{\aa} skilda s{\"a}tt. Begreppet f{\"o}rh{\aa}llningss{\"a}tt {\"a}r vidare {\"a}n uppfattningsbegreppet och rymmer ut{\"o}ver sj{\"a}lva uppfattningen {\"a}ven normer och avsikter gentemot det som uppfattas. Avhandlingen vill rikta blicken mot de uppfattningar och f{\"o}rh{\aa}llningss{\"a}tt som utvecklats i anslutning till en specifik utbildning i milj{\"o}vetenskap vid Malm{\"o} h{\"o}gskola. Dessa uppfattningar och f{\"o}rh{\aa}llningss{\"a}tt kommer att unders{\"o}kas genom en fenomenografisk metodansats. Syftet med en fenomenografisk analys {\"a}r att beskriva karakt{\"a}ren av och variationen mellan olika uppfattningar av ett fenomen p{\aa} gruppniv{\aa}. Att uppfatta och f{\"o}rh{\aa}lla sig till n{\aa}got inneb{\"a}r att urskilja det som man uppfattar och f{\"o}rh{\aa}ller sig till mot en bakgrund. I ett fenomenologiskt perspektiv kan detta beskrivas som att v{\aa}ra uppfattningar situerats genom att de tr{\"a}der fram mot en viss horisont. Att uppfatta och f{\"o}rh{\aa}lla sig till ett problem inneb{\"a}r att bildligt talat rama in det mot en bakgrund som s{\"a}tter gr{\"a}nser f{\"o}r vad som kan vara t{\"a}nkbara och meningsfulla s{\"a}tt att hantera ett visst problem. Dessa gr{\"a}nser skapar ocks{\aa} olika spelrum av m{\"o}jligheter. i detta fall olika spelrum av m{\"o}jligheter att hantera milj{\"o}problem i professionella praktiker, vilket kan beskrivas som att fenomenet tr{\"a}der fram p{\aa} olika scener. I detta sammanhang {\"a}r scenerna beskrivningar av skilda s{\"a}tt att kontextualisera milj{\"o}problem och milj{\"o}professioner. Vad som uppfattas som relevanta eller irrelevanta kunskaper och f{\"a}rdigheter f{\"o}r att framg{\aa}ngsrikt kunna hantera milj{\"o}problem kan allts{\aa} variera beroende p{\aa} vilken scen man placerar sig sj{\"a}lv som professionell milj{\"o}vetare och de milj{\"o}problemen man f{\"o}rs{\"o}ker hantera. Scenerna kan d{\aa} ses som analytiska utg{\aa}ngspunkter f{\"o}r didaktiska reflektioner om villkoren att utbilda individer f{\"o}r att arbeta professionellt med milj{\"o}fr{\aa}gor. Det empiriska materialet best{\aa}r av 14 intervjuer f{\"o}rdelade p{\aa} sju studenter och sju yrkesverksamma milj{\"o}vetare. Studenterna l{\"a}ste sista terminen p{\aa} utbildningsprogrammet M{\"a}nniska-Milj{\"o}-Samh{\"a}lle vid Malm{\"o}h{\"o}gskola. De yrkesverksamma hade alla en examen fr{\aa}n samma utbildningsprogram. Milj{\"o}problem uppfattades av informanterna som orsakade av m{\"a}nniskors okunskap och bristande engagemang, som hotfulla och {\aa}ngestskapande, som sv{\aa}rgripbara, osynliga och abstrakta och slutligen som en utmaning f{\"o}r dagens moderna samh{\"a}lle och kanske om{\"o}jliga att l{\"o}sa. I intervjumaterialet kunde man identifiera fyra skilda s{\"a}tt att uppfatta milj{\"o}problem och tre olika s{\"a}tt att f{\"o}rh{\aa}lla sig till dessa milj{\"o}problem, genom att m{\"o}ta dem som administrativa och organisatoriska problem, som livsstilsproblem i ett konsumtionssamh{\"a}lle eller som globala, moraliska och existentiella utmaningar. I materialet kunde tv{\aa} grupper av uppfattningar av professionen identifieras: de som r{\"o}rde uppfattningar av den egna professionens praktik samt uppfattningar av den egna professionella identiteten. I intervjumaterialet kunde slutligen f{\"o}ljande s{\"a}tt att f{\"o}rh{\aa}lla sig till professionen identifieras: en profession d{\"a}r man m{\aa}ste hantera existentiella fr{\aa}gor, en profession d{\"a}r det {\"a}r viktigt att inte framst{\aa} som extrem och slutligen en profession som {\"a}r en del av en oundviklig samh{\"a}llsf{\"o}r{\"a}ndring. Med utg{\aa}ngspunkt i de ovan identifierade uppfattningarna och f{\"o}rh{\aa}llningss{\"a}tten kunde tre skilda professionella scener beskrivas: den administrativa och organisatoriska scenen, scenen f{\"o}r undervisning och information av individer samt scenen f{\"o}r milj{\"o}predikningar. Scenerna skall f{\"o}rst{\aa}s som skilda aspekter av den fenomenologiska beskrivningen av det spelrum som tr{\"a}der fram i de uppfattningar och f{\"o}rh{\aa}llningss{\"a}tt som visars sig i intervjumaterialet Varje scen visar allts{\aa} vilket spelrum som finns f{\"o}r att uppfatta milj{\"o}problem och f{\"o}rh{\aa}lla sig till dem, samt m{\"o}jliga s{\"a}tt att agera. Utifr{\aa}n en tolkning av resultaten kan milj{\"o}vetarprofessionen beskrivas som en profession med tv{\aa} niv{\aa}er: en globala och en lokal. Inom de tv{\aa} niv{\aa}erna formulerades milj{\"o}problemen utifr{\aa}n olika utg{\aa}ngspunkter, vilket i sin tur innebar att skilda l{\"o}sningar var m{\"o}jliga att formulera. Som professionell milj{\"o}vetare m{\aa}ste man utveckla en f{\"o}rm{\aa}ga att reflektera {\"o}ver milj{\"o}problematiken och skapa relationer mellan globala och lokala sammanhang.",
keywords = "environmental education, professional competence, phenomenology, higher education, phenomenographic research, education for sustainable development",
author = "Magnus Johansson",
note = "Defence details Date: 2008-05-16 Time: 13:00 Place: Spr{\aa}k och litteraturcentrums h{\"o}rsal External reviewer(s) Name: {\"O}stman, Leif Title: Professor Affiliation: Institutionen f{\"o}r didaktik, Uppsala universitet ---",
year = "2008",
language = "svenska",
isbn = "978-91-628-7447-6",
publisher = "Department of Education, Lund University",
school = "Pedagogik",

}