Att bära världen på sina axlar. Miljövetares uppfattningar av och förhållningssätt till miljöproblem och sin profession

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Standard

Att bära världen på sina axlar. Miljövetares uppfattningar av och förhållningssätt till miljöproblem och sin profession. / Johansson, Magnus.

Department of Education, Lund University, 2008. 202 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Harvard

APA

CBE

MLA

Vancouver

Author

RIS

TY - THES

T1 - Att bära världen på sina axlar. Miljövetares uppfattningar av och förhållningssätt till miljöproblem och sin profession

AU - Johansson, Magnus

N1 - Defence details Date: 2008-05-16 Time: 13:00 Place: Språk och litteraturcentrums hörsal External reviewer(s) Name: Östman, Leif Title: Professor Affiliation: Institutionen för didaktik, Uppsala universitet ---

PY - 2008

Y1 - 2008

N2 - Popular Abstract in Swedish Avhandlingens syfte är att undersöka blivande och utexaminerade miljövetare uppfattningar av och förhållningssätt till miljöproblem och till sin profession. Professionaliseringen av miljöarbetet kan ses som en process som skedde till följd av en större samhällsförändring där miljöfrågorna tog plats i samhällsdebatten, vilket innebar att allt fler aktörer börjat arbeta med miljöfrågor. Miljöproblem är komplexa och mångkontextuella problem. De rymmer också etiska aspekter. Det är alltså möjligt att uppfatta miljöproblemens karaktär på skilda sätt. På samma sätt kan man uppfatta skilda kompetensbehov för att kunna arbeta framgångsrikt med miljöfrågor. Man kan även förhålla sig till miljöproblem på skilda sätt. Begreppet förhållningssätt är vidare än uppfattningsbegreppet och rymmer utöver själva uppfattningen även normer och avsikter gentemot det som uppfattas. Avhandlingen vill rikta blicken mot de uppfattningar och förhållningssätt som utvecklats i anslutning till en specifik utbildning i miljövetenskap vid Malmö högskola. Dessa uppfattningar och förhållningssätt kommer att undersökas genom en fenomenografisk metodansats. Syftet med en fenomenografisk analys är att beskriva karaktären av och variationen mellan olika uppfattningar av ett fenomen på gruppnivå. Att uppfatta och förhålla sig till något innebär att urskilja det som man uppfattar och förhåller sig till mot en bakgrund. I ett fenomenologiskt perspektiv kan detta beskrivas som att våra uppfattningar situerats genom att de träder fram mot en viss horisont. Att uppfatta och förhålla sig till ett problem innebär att bildligt talat rama in det mot en bakgrund som sätter gränser för vad som kan vara tänkbara och meningsfulla sätt att hantera ett visst problem. Dessa gränser skapar också olika spelrum av möjligheter. i detta fall olika spelrum av möjligheter att hantera miljöproblem i professionella praktiker, vilket kan beskrivas som att fenomenet träder fram på olika scener. I detta sammanhang är scenerna beskrivningar av skilda sätt att kontextualisera miljöproblem och miljöprofessioner. Vad som uppfattas som relevanta eller irrelevanta kunskaper och färdigheter för att framgångsrikt kunna hantera miljöproblem kan alltså variera beroende på vilken scen man placerar sig själv som professionell miljövetare och de miljöproblemen man försöker hantera. Scenerna kan då ses som analytiska utgångspunkter för didaktiska reflektioner om villkoren att utbilda individer för att arbeta professionellt med miljöfrågor. Det empiriska materialet består av 14 intervjuer fördelade på sju studenter och sju yrkesverksamma miljövetare. Studenterna läste sista terminen på utbildningsprogrammet Människa-Miljö-Samhälle vid Malmöhögskola. De yrkesverksamma hade alla en examen från samma utbildningsprogram. Miljöproblem uppfattades av informanterna som orsakade av människors okunskap och bristande engagemang, som hotfulla och ångestskapande, som svårgripbara, osynliga och abstrakta och slutligen som en utmaning för dagens moderna samhälle och kanske omöjliga att lösa. I intervjumaterialet kunde man identifiera fyra skilda sätt att uppfatta miljöproblem och tre olika sätt att förhålla sig till dessa miljöproblem, genom att möta dem som administrativa och organisatoriska problem, som livsstilsproblem i ett konsumtionssamhälle eller som globala, moraliska och existentiella utmaningar. I materialet kunde två grupper av uppfattningar av professionen identifieras: de som rörde uppfattningar av den egna professionens praktik samt uppfattningar av den egna professionella identiteten. I intervjumaterialet kunde slutligen följande sätt att förhålla sig till professionen identifieras: en profession där man måste hantera existentiella frågor, en profession där det är viktigt att inte framstå som extrem och slutligen en profession som är en del av en oundviklig samhällsförändring. Med utgångspunkt i de ovan identifierade uppfattningarna och förhållningssätten kunde tre skilda professionella scener beskrivas: den administrativa och organisatoriska scenen, scenen för undervisning och information av individer samt scenen för miljöpredikningar. Scenerna skall förstås som skilda aspekter av den fenomenologiska beskrivningen av det spelrum som träder fram i de uppfattningar och förhållningssätt som visars sig i intervjumaterialet Varje scen visar alltså vilket spelrum som finns för att uppfatta miljöproblem och förhålla sig till dem, samt möjliga sätt att agera. Utifrån en tolkning av resultaten kan miljövetarprofessionen beskrivas som en profession med två nivåer: en globala och en lokal. Inom de två nivåerna formulerades miljöproblemen utifrån olika utgångspunkter, vilket i sin tur innebar att skilda lösningar var möjliga att formulera. Som professionell miljövetare måste man utveckla en förmåga att reflektera över miljöproblematiken och skapa relationer mellan globala och lokala sammanhang.

AB - Popular Abstract in Swedish Avhandlingens syfte är att undersöka blivande och utexaminerade miljövetare uppfattningar av och förhållningssätt till miljöproblem och till sin profession. Professionaliseringen av miljöarbetet kan ses som en process som skedde till följd av en större samhällsförändring där miljöfrågorna tog plats i samhällsdebatten, vilket innebar att allt fler aktörer börjat arbeta med miljöfrågor. Miljöproblem är komplexa och mångkontextuella problem. De rymmer också etiska aspekter. Det är alltså möjligt att uppfatta miljöproblemens karaktär på skilda sätt. På samma sätt kan man uppfatta skilda kompetensbehov för att kunna arbeta framgångsrikt med miljöfrågor. Man kan även förhålla sig till miljöproblem på skilda sätt. Begreppet förhållningssätt är vidare än uppfattningsbegreppet och rymmer utöver själva uppfattningen även normer och avsikter gentemot det som uppfattas. Avhandlingen vill rikta blicken mot de uppfattningar och förhållningssätt som utvecklats i anslutning till en specifik utbildning i miljövetenskap vid Malmö högskola. Dessa uppfattningar och förhållningssätt kommer att undersökas genom en fenomenografisk metodansats. Syftet med en fenomenografisk analys är att beskriva karaktären av och variationen mellan olika uppfattningar av ett fenomen på gruppnivå. Att uppfatta och förhålla sig till något innebär att urskilja det som man uppfattar och förhåller sig till mot en bakgrund. I ett fenomenologiskt perspektiv kan detta beskrivas som att våra uppfattningar situerats genom att de träder fram mot en viss horisont. Att uppfatta och förhålla sig till ett problem innebär att bildligt talat rama in det mot en bakgrund som sätter gränser för vad som kan vara tänkbara och meningsfulla sätt att hantera ett visst problem. Dessa gränser skapar också olika spelrum av möjligheter. i detta fall olika spelrum av möjligheter att hantera miljöproblem i professionella praktiker, vilket kan beskrivas som att fenomenet träder fram på olika scener. I detta sammanhang är scenerna beskrivningar av skilda sätt att kontextualisera miljöproblem och miljöprofessioner. Vad som uppfattas som relevanta eller irrelevanta kunskaper och färdigheter för att framgångsrikt kunna hantera miljöproblem kan alltså variera beroende på vilken scen man placerar sig själv som professionell miljövetare och de miljöproblemen man försöker hantera. Scenerna kan då ses som analytiska utgångspunkter för didaktiska reflektioner om villkoren att utbilda individer för att arbeta professionellt med miljöfrågor. Det empiriska materialet består av 14 intervjuer fördelade på sju studenter och sju yrkesverksamma miljövetare. Studenterna läste sista terminen på utbildningsprogrammet Människa-Miljö-Samhälle vid Malmöhögskola. De yrkesverksamma hade alla en examen från samma utbildningsprogram. Miljöproblem uppfattades av informanterna som orsakade av människors okunskap och bristande engagemang, som hotfulla och ångestskapande, som svårgripbara, osynliga och abstrakta och slutligen som en utmaning för dagens moderna samhälle och kanske omöjliga att lösa. I intervjumaterialet kunde man identifiera fyra skilda sätt att uppfatta miljöproblem och tre olika sätt att förhålla sig till dessa miljöproblem, genom att möta dem som administrativa och organisatoriska problem, som livsstilsproblem i ett konsumtionssamhälle eller som globala, moraliska och existentiella utmaningar. I materialet kunde två grupper av uppfattningar av professionen identifieras: de som rörde uppfattningar av den egna professionens praktik samt uppfattningar av den egna professionella identiteten. I intervjumaterialet kunde slutligen följande sätt att förhålla sig till professionen identifieras: en profession där man måste hantera existentiella frågor, en profession där det är viktigt att inte framstå som extrem och slutligen en profession som är en del av en oundviklig samhällsförändring. Med utgångspunkt i de ovan identifierade uppfattningarna och förhållningssätten kunde tre skilda professionella scener beskrivas: den administrativa och organisatoriska scenen, scenen för undervisning och information av individer samt scenen för miljöpredikningar. Scenerna skall förstås som skilda aspekter av den fenomenologiska beskrivningen av det spelrum som träder fram i de uppfattningar och förhållningssätt som visars sig i intervjumaterialet Varje scen visar alltså vilket spelrum som finns för att uppfatta miljöproblem och förhålla sig till dem, samt möjliga sätt att agera. Utifrån en tolkning av resultaten kan miljövetarprofessionen beskrivas som en profession med två nivåer: en globala och en lokal. Inom de två nivåerna formulerades miljöproblemen utifrån olika utgångspunkter, vilket i sin tur innebar att skilda lösningar var möjliga att formulera. Som professionell miljövetare måste man utveckla en förmåga att reflektera över miljöproblematiken och skapa relationer mellan globala och lokala sammanhang.

KW - environmental education

KW - professional competence

KW - phenomenology

KW - higher education

KW - phenomenographic research

KW - education for sustainable development

M3 - Doktorsavhandling (monografi)

SN - 978-91-628-7447-6

PB - Department of Education, Lund University

ER -