Att examinera informationskompetens- vad, hur, när och varför

Forskningsoutput: Working paper

Abstract

Informationskompetens är en viktig kompetens för läkarstudenter, inte bara under studietiden utan i deras roll som framtida läkare. Detta arbete innehåller en analys av kursen LÄLA/LÄMA 53, Examensarbete 1
på läkarprogrammet, termin 5. Särskilt i fokus är momentet informationssökning. Analysen utgår från pedagogiska teorier och SOLO-taxonomin används som verktyg för att granska kursens innehåll. I
analysen belyses konstruktiv länkning, mångfald, målformuleringar, undervisning och läraktiviteter,examination och utvärdering. I kursen finns idag en viss konstruktiv länkning, men den skulle kunna
utvecklas genom arbete med kursmål, läraktiviteter och examination. Kursmålen skulle kunna omfatta nivån Förhållningssätt och värderingsförmåga där studenterna genom läraktiviteter tränas ytterligare i kritiskt granskning och bedömning av vetenskapligt material. En kriteriebaserad examination i flera nivåer
kan stimulera till att förhållningssätt och värderingsförmåga, och de högre nivåerna i SOLO-taxonomin, fokuseras i kursen och lärandeaktiviteterna. Begreppet informationskompetens diskuteras, och att begreppet informationssökning också omfattar
bearbetning av informationen poängteras. Informationssökningens viktiga roll i lärandet stöds av forskning, och hur studenterna hanterar informationssökning och – bearbetning kan relateras till
begreppen yta/djup-inriktat lärande i den pedagogiska litteraturen. I ett projekt börjar arbetet ofta med orientering i ämnet, därefter följer fokus och fördjupning. Bibliotekariens roll i processen kan vara som counselor och bidra till att studenten förbättrar sin reflektiva och kritiska förmåga, och på så sätt involveras de högre nivåerna i SOLO-taxonomin. Som utvecklingsförslag i kursen föreslås att kursmål och examinationsform utvecklas för att även
inkludera Förhållningssätt och värderingsförmåga. Ett förslag på läraktivitet är att studenterna skriver en reflektion kring hur de sökt information, där de motiverar hur de gjort urval och begränsningar och hur de värderar källorna. Reflektionen kan sedan integreras i uppsatsen.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Biblioteks- och informationsvetenskap

Nyckelord

Originalspråksvenska
Antal sidor15
StatusUnpublished - 2012
PublikationskategoriForskning

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data