Becoming Muslim: Meanings of Conversion to Islam

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
"Becoming Muslim" är en etnologisk studie som baserar sig på djupintervjuer gjorda med sex svenska respektive tre amerikanska kvinnor vilka konverterat till islam. Utifrån deras livsberättelser studeras konversionsberättelsen (kap. 3), den kognitiva formationen av en muslimsk identitet (kap. 4) samt möten med det omgivande samhället (kap. 5). I avhandlingen ligger fokus på identitetsskapande och hur kvinnorna tillägnar sig nya kulturella och religiösa idéer. Jag behandlar frågor såsom: Vilka idéer och tankar inom islam finner kvinnorna tilltalande?, Vilka uttryck tar sig deras identitet som svensk muslim respektive amerikansk muslim? Hur förhåller sig omgivningen till kvinnornas konversion? Hur upplever konvertiterna olika typer av möten med, till exempel, föräldrar, vänner, arbetsgivare, andra muslimer och okända på stan? Istället för att se konversionen till islam som ett plötsligt och fundamentalt brott med tidigare liv och värderingar visar jag på hur konversionen bättre kan förstås som en pågående process i vilken kvinnorna skapar sammanhang, ibland trots till synes motstridiga budskap och idéer. Berättandet om konversionen och nya erfarenheter utgör en väsentlig aspekt av själva konversionen. Genom berättandet förenar kvinnorna förändringen i livet och i självbilden med en kontinuerlig livshistoria. I processen att bli muslim uppstår både kontinuitet och förändring. Utifrån studiet av kognitiva modeller, d.v.s. mentala strukturer av redan internaliserade idéer, visar jag hur kvinnorna tolkar och tillskriver islam mening utifrån specifikt individuella tankar och känslor, ofta knutna till starka emotionella minnen. På så vis integreras ett nytt religiöst system i en personlig identitet, vilket medför förändring i världsbild och livsstil samtidigt som tidigare värderingar som varit utav betydelse för kvinnorna före konversionen förstärks och bekräftas. I vissa fall är det inte endast religiösa idéer som tilltalar kvinnorna i mötet med islam utan även sociala och politiska tankar kring familjeideal, relationen mellan man och kvinna samt social rättvisa. Kvinnorna identifierar sig således med både "västerländska" och muslimska idéer. I tider då muslimer och den s.k. "muslimska världen" framställs som "den Andre" och i konflikt med den "västerländska världen", är kvinnornas transkulturella erfarenheter av största vikt. I berättelserna, i dialogen med mig, försöker de inte bara begripliggöra en avgörande transformation i livet och skapa sammanhang mellan "ett före" och "ett efter", mellan den man var innan och den man är nu, utan också reducera det gap som de dagligen upplever mellan sin egen självbild och hur omgivningen kategoriserar dem. I och genom sin berättelse vill kvinnorna begripliggöra sitt val inte bara för mig utan även för en större allmänhet. De vill bli förstådda och erkända utifrån sin egen biografi. Med utgångspunkt från livsberättelserna samt teorier inom psykologisk/kognitiv antropologi, belyses både kulturella och psykologiska aspekter av konversionen. Detta teoretiska tillvägagångssätt möjliggör en analys av samspelet mellan offentliga representationer och det personliga tillägnandet av dessa. Studien lyfter fram en process, i vilken ett aktivt och meningsskapande subjekt reagerar på och bearbetar olika erfarenheter och diskurser vilket frambringar inte endast reproduktion utan även förändring av kulturella och religiösa fenomen. Konversionen till islam medför således både transformation av kvinnornas självförståelse och större sociala och kulturella transformationer. I berättelserna kan vi urskilja genererandet och formandet av alternativa versioner, inte bara av muslimskhet utan också av svenskhet, amerikanskhet och kvinnlighet.

Detaljer

Författare
  • Anna Månsson
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Konstvetenskap

Nyckelord

Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2002 dec 13
Förlag
  • Anna Månsson, Finngatan 8, 223 62 Lund, Sweden,
Tryckta ISBN91-628-5398-8
StatusPublished - 2002
PublikationskategoriForskning