Bedömning av examensmål i forskarutbildningen

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Bibtex

@conference{f5c19731b43a437db7e73e5eed0ea744,
title = "Bed{\"o}mning av examensm{\aa}l i forskarutbildningen",
abstract = "Ett av underlagen till Lunds universitets utvecklingsprojekt EQ11 utgjordes av en unders{\"o}kning av samspelet mellan examensm{\aa}len f{\"o}r forskarutbildningen och bed{\"o}mningens utformning vid ett eller flera forskarutbildnings{\"a}mnen fr{\aa}n varje fakultet/omr{\aa}de. Unders{\"o}kningen utf{\"o}rdes under perioden februari-april 2011 och innebar att varje fakultetsledning uts{\aa}g de {\"a}mnen som skulle ing{\aa}. Redovisningen byggde p{\aa} en enk{\"a}t baserad p{\aa} m{\aa}len f{\"o}r doktorsexamen. Enk{\"a}ten skulle besvaras kollektivt: dvs. utbildningsansvariga, handledare och doktorander skulle tillsammans diskutera examensm{\aa}lens betydelse och p{\aa} vilket s{\"a}tt man inom utbildningen skapar f{\"o}ruts{\"a}ttningar f{\"o}r att de ocks{\aa} p{\aa} n{\aa}got s{\"a}tt har bed{\"o}mts vid examen. Projektet hade tv{\aa} syften: Det f{\"o}rsta vara att skapa en {\"o}verblick av i vilken utstr{\"a}ckning olika examensm{\aa}l bed{\"o}ms under forskarutbildningen, det andra var att de diskussioner som besvarandet av enk{\"a}ten inom olika omr{\aa}den skulle inneb{\"a}ra skulle kunna anv{\"a}ndas som en utg{\aa}ngspunkt f{\"o}r pedagogiskt utvecklingsarbete inom forskarutbildningen. Enk{\"a}ten besvarades av grupper inom fjorton forskarutbildningsomr{\aa}den och en f{\"o}rsta rapport redovisades inom ramen f{\"o}r EQ11 (Lindberg-Sand & Sonesson, 2011). Den visade att flertalet {\"a}mnesgrupper ans{\aa}g att det {\"a}r mycket viktigt eller viktigt att doktoranderna uppn{\aa}r merparten av examensm{\aa}len. N{\aa}gra grupper ans{\aa}g dock att de examensm{\aa}l som inneb{\"a}r t.ex. att doktoranderna ska visa f{\"o}rm{\aa}ga att bidra till samh{\"a}llets utveckling och st{\"o}dja andras l{\"a}rande kan betraktas som mindre viktiga. Ju n{\"a}rmare ett examensm{\aa}l ser ut att vara knutet till avhandlingsarbetet, desto st{\"o}rre var enigheten om dess betydelse. N{\"a}r det g{\"a}llde vilka av examensm{\aa}len som ocks{\aa} examinerades under forskarutbildningen framkom en mycket blandad bild. Variationen ser ut att till stora delar h{\"a}nga ihop med de mycket stora skillnaderna mellan hur forskning bedrivs och publiceras inom olika forskningsomr{\aa}den. En fortsatt bearbetning av enk{\"a}tmaterialet kommer att utf{\"o}ras under h{\"o}sten i syfte att tydligare beskriva variationen mellan olika forskarutbildnings{\"a}mnen. Presentationen kommer att redovisa resultatet fr{\aa}n den f{\"o}rsta rapporten till EQ11, men med en f{\"o}rdjupad analys i f{\"o}rh{\aa}llande till variationen mellan olika forskarutbildnings{\"a}mnen. ",
keywords = "Doctoral education, Doctoral supervision, Educational development, academic leadership, Bologna, ILO",
author = "{\AA}sa Lindberg-Sand and Anders Sonesson",
note = "Department affilation moved from v1000887 (CED - Centre for Educational Development) to v1000942 (Division for Higher Education Development) on 2016-03-31 08:48:44.; Lunds universitets pedagogiska utvecklingskonferens 2011 : Motivation, Kreativitet och L{\"a}rande ; Conference date: 13-10-2011 Through 13-10-2011",
year = "2011",
language = "svenska",

}