Biopsykosocial modell för spelmissbruk

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Bibtex

@book{bd02d151cd5b4e7e87f4c7c4b1786430,
title = "Biopsykosocial modell f{\"o}r spelmissbruk",
abstract = "WELOGS, Swedish Longitudinal Gambling Studies, {\"a}r ett l{\aa}ngsiktigt forskningsprogram om spel och h{\"a}lsa i Sverige. Det {\"o}vergripande syftet {\"a}r att f{\aa} kunskap som kan bidra till att utveckla effektiva metoder f{\"o}r f{\"o}rebyggande insatser. Legitimerade psykologerna Sima Ajdahi och Martin Wolgast har i denna litteraturstudie gjort en mycket omfattande granskning av forskning om spelberoende i syfte att hitta ber{\"o}ringspunkter mellan olika discipliner och perspektiv. Studien tar sin utg{\aa}ngspunkt i en biopsykosocial modell f{\"o}rspelmissbruk som har utvecklats av professor emeritus Sten R{\"o}nnberg.F{\"o}rfattarna vill med denna litteraturstudie g{\"o}ra R{\"o}nnbergs modell mer konkret och anv{\"a}ndbar genom att redovisa vilka samband som finns mellan modellens olika faktorer och hur dessa samband ser ut. Deras slutsats {\"a}r att en empiriskt v{\"a}lunderbyggd biopsykosocial modell mycket v{\"a}l kan anv{\"a}ndas f{\"o}r att analysera problemen p{\aa} s{\aa}v{\"a}l gruppoch samh{\"a}llsniv{\aa} som p{\aa} individniv{\aa}. Modellen visar sig ocks{\aa} anv{\"a}ndbar f{\"o}r att f{\"o}rklara spelberoende och v{\"a}gleda vid f{\"o}rebyggande {\aa}tg{\"a}rder eller direkta behandlingsinsatser. En viktig f{\"o}rdel med modellen {\"a}r att den ger f{\"o}rst{\aa}else f{\"o}r hur ett problembeteende utvecklas, vidmakth{\aa}lls och f{\"o}r{\"a}ndras. Modellen bygger p{\aa} {\aa}tta faktorer som ska beaktas f{\"o}r att f{\"o}rst{\aa} problembeteendet och kunna f{\"o}r{\"a}ndra det. Dessa faktorer {\"a}r: Potentierande variabler (genetik, familjebakgrund, socioekonomisk status, k{\"o}n och personlighetsdrag), antecedenter (det som aktualiserar och f{\"o}reg{\aa}r beteendet), kognitiva faktorer (f{\"o}rest{\"a}llningar och tankar som p{\aa}verkar beteendet), alternativa beteenden (m{\aa}nga alternativ att hantera ett visst problem), kapacitet(f{\"o}rm{\aa}gan att bryta med ett problembeteende), konsekvenser (vilka onsekvenser olika typer av beteenden har f{\aa}tt i liknande situationer tidigare), identitet (summan av individens beteenden, {\aa}sikter och k{\"a}nslor), andlighet och v{\"a}rderingar (livs{\aa}sk{\aa}dningsperspektiv som v{\"a}gleder individen). Resultatet av denna studie visar dock att de tv{\aa} faktorerna ”identitet” och ”andlighet och v{\"a}rderingar” skulle beh{\"o}va unders{\"o}kas mer f{\"o}r att kunna fastst{\"a}lla deras anv{\"a}ndbarhet. Som forskningsl{\"a}get ser ut idag saknas det st{\"o}d f{\"o}r att innefatta dessa faktorer i en empiriskt f{\"o}rankrad biopsykosocial modell f{\"o}r spelmissbruk.Litteraturstudien inneh{\aa}ller en sammanst{\"a}llning av relevant forskning p{\aa} de olikaomr{\aa}dena i R{\"o}nnbergs modell samt en diskussion kring slutsatserna av litteraturstudien, modellens anv{\"a}ndbarhet och behovet av fortsatt forskning. F{\"o}rfattarna redog{\"o}r {\"a}ven f{\"o}r fenomenet spelmissbruk och f{\"o}r R{\"o}nnbergs biopsykosociala modell som genom denna studie har visat sig mycket anv{\"a}ndbar f{\"o}r att klassificera olika unders{\"o}kningar och deras resultat.",
keywords = "spelberoende, Biopsykosocialmodell",
author = "Sima Wolgast and Martin Wolgast",
year = "2014",
language = "svenska",
isbn = "978-91-7257-563-9",
series = "Statens folkh{\"a}lsoinstitut",
publisher = "Statens Folkh{\"a}lsoinstitut",

}