Den anomiska rätten. Om undantagskonstruktionen av de rent ideella kränkningsersättningarna.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Bibtex

@book{3fd1cff4db71403dbe0774d404df37e2,
title = "Den anomiska r{\"a}tten. Om undantagskonstruktionen av de rent ideella kr{\"a}nkningsers{\"a}ttningarna.",
abstract = "Anomi {\"a}r ett centralt r{\"a}ttssociologiskt begrepp introducerat av {\'E}mile Durkheim (1858-1917) som beskriver ett tillst{\aa}nd av oklarhet och norml{\"o}shet som {\"o}verf{\"o}rs p{\aa} individen vilket f{\aa}r denne att k{\"a}nna otillfredsst{\"a}llelse. Identifieringen av anomi indikerar r{\"a}ttsliga f{\"o}r{\"a}ndringsprocesser och tydligg{\"o}r samtidens r{\"a}ttskultur n{\"a}r m{\"o}nster bryts. Kr{\"a}nkningsers{\"a}ttning, s.k. rent ideellt skadest{\aa}nd, som aktualiseras vid ett angrepp av n{\aa}gons personliga integritet och m{\"a}nniskov{\"a}rde har kommit att spela en allt st{\"o}rre roll under senare tid. Samtidigt finns det en tradition inom svensk r{\"a}tt att begr{\"a}nsa den ideella ers{\"a}ttningens roll att kompensera en kr{\"a}nkning av n{\aa}gons r{\"a}ttigheter eller intressen. Icke-ekonomiska skador har uppfattats som alltf{\"o}r sv{\aa}ra att objektivt uppskatta i pengar. Den ideella ers{\"a}ttningen har beskrivits som norml{\"o}s samtidigt som det fordras ett tydligt (norm)brott f{\"o}r att r{\"a}tten till kr{\"a}nkningsers{\"a}ttning skall aktualiseras. Undantagskonstruktionen av de ideella ers{\"a}ttningarna i relation till de fysiska och ekonomiska skadorna riskerar att ge upphov till otillfredsst{\"a}llelse och legitimitetsproblem i takt med ett {\"o}kat r{\"a}ttspolitiskt intresse f{\"o}r brottsoffer, diskriminering och implementeringen av de m{\"a}nskliga fri- och r{\"a}ttigheterna i vardagen. En r{\"a}ttsordning, fixerad vid det som objektivt g{\aa}r att inordna i tid och rum och som d{\"a}rmed intar en restriktiv attityd till m{\"o}jligheten att utd{\"o}ma ers{\"a}ttning f{\"o}r g{\"a}rningar som innefattat en kr{\"a}nkning av n{\aa}gon annans r{\"a}ttigheter eller intressen, blir sj{\"a}lv norml{\"o}s. I brist p{\aa} normer f{\"o}r att objektivt best{\"a}mma kr{\"a}nkningsers{\"a}ttningen f{\"o}r brott som inneb{\"a}r ett angrepp p{\aa} den personliga integriteten, privatlivet eller m{\"a}nniskov{\"a}rdet f{\aa}r r{\"a}ttstill{\"a}mparen g{\"o}ra en sk{\"o}nsm{\"a}ssig bed{\"o}mning baserad p{\aa} de f{\"o}rh{\"a}rskande etiska och social v{\"a}rderingarna. Ers{\"a}ttningen aktualiserar d{\"a}rmed den klassiska r{\"a}ttssociologiska fr{\aa}gan om man kan f{\aa} empirisk kunskap om det allm{\"a}nna r{\"a}ttsmedvetandet. En annan fr{\aa}ga blir vilken m{\"o}jlighet vi har att f{\aa} kunskap om i vilken grad kr{\"a}nkningsers{\"a}ttningen f{\"o}rm{\aa}r att kompensera de k{\"a}nslor som den kr{\"a}nkande handlingen framkallat hos den skadelidande och d{\"a}rmed fungera som uppr{\"a}ttelse och {\aa}terst{\"a}lla den kr{\"a}nktes sj{\"a}lvrespekt och sj{\"a}lvk{\"a}nsla. En annan viktimologisk fr{\aa}ga {\"a}r om ers{\"a}ttningen, f{\"o}rutom att fungera reparativt, {\"a}ven b{\"o}r och kan fungera preventivt genom att synligg{\"o}ra r{\"a}ttens grundl{\"a}ggande v{\"a}rden och normer.",
keywords = "Kr{\"a}nkningsers{\"a}ttning, Brottsoffer, Brottsskadeers{\"a}ttning, Allm{\"a}nt r{\"a}ttsmedvetande, R{\"a}ttvisef{\"o}rest{\"a}llningar, M{\"a}nskliga fri- och r{\"a}ttigheter, Normer, V{\"a}rderingar, Durkheim., Anomi, Skadest{\aa}ndsr{\"a}tt, Viktimologi, R{\"a}ttssociologi, Allm{\"a}n r{\"a}ttsl{\"a}ra",
author = "Karl Dahlstrand",
year = "2007",
language = "svenska",
isbn = "91-7267-241-2",
volume = "2007:1",
series = "Research Report in Sociology of Law. Lund University.",
publisher = "Sociology of Law, Lund University",

}