Dispersion and Transformation of Traffic Exhaust Particles in the Urban Atmosphere

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Ämnet för denna avhandling är luftkvalitet i stadsmiljöer. Efter det att utsläppen till luft från industrier och produktion av värme och kraft har minskat betydligt över de senaste årtiondena framstår trafiken alltmer som en dominerande källa till luftföroreningar i städer, och utgör ett hot mot människors hälsa.

De största hälsoeffekterna orsakade av trafikens utsläpp antas numera vara kopplade till de luftburna partiklarna (aerosolpartiklar). Ett stort antal studier har visat att förhöjda partikelhalter orsakar ökad dödlighet och sjuklighet, både akut (inom några dagar efter exponering) och kronisk (efter långtidsexponering). Sjukligheten och dödligheten förorsakas av komplikationer både i luftvägarna och i hjärt- kärlsystemet. Detta har föranlett att nya strängare gränsvärden för partikelhalter har antagits inom EU.

Denna avhandling syftar till att beskriva de processer som styr halterna av partiklar från trafiken i stadsmiljöer och omgivande landsbygd, med tonvikt på de minsta partiklarna med en diameter under en mikrometer. I detta storleksintervall återfinns en övervägande del av antalet aerosolpartiklar.

Med en kombination av mätningar och modeller undersöks hur dessa partiklar bildas, omvandlas och slutligen deponeras, samt hur deras storleksfördelning varierar i tid och rum. Resultaten kan användas för att göra uppskattningar av trafikens inverkan på människors hälsa, och utgör ett verktyg för att studera effekten av olika åtgärder som syftar till att minska trafikens utsläpp.

Detaljer

Författare
  • Matthias Ketzel
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Subatomär fysik

Nyckelord

Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2004 maj 28
Förlag
  • Nuclear Physics (Faculty of Technology)
Tryckta ISBN91-628-5992-7
StatusPublished - 2004
PublikationskategoriForskning