Floodwater harvesting for artificial recharge of groundwater - estimation and prediction for arid Iran

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Regnvatteninsamling genom översvämningskontroll för artificiell grundvatteninjektering är en traditionellt använd metod i arida och semiarida Iran. Metoden har använts under flera tusen år för att öka andelen vatten som kan användas till jordbruksproduktion. Under de senaste 100 åren har emellertid mycket av den traditionella kunskapen om dessa metoder fallit i glömska p g a industrialisering av jordbruk, urbanisering och politiska omvälvningar. På grund av ökande klimatförändringar och befolkningstryck har emellertid myndigheterna i Iran återigen delvis kommit att erkänna traditionella metoders relevans för jordbruksproduktion. Det finns fortfarande mycket få kvantitativa undersökningar om dessa metoders effektivitet. I avhandlingen har man utgått från traditionella metoder men förbättrat systemet med hjälp av modern teknik. Ett flodöversvämningsområde (Gareh-Bygone plain) har instrumenterats för regn-avrinnings- och grundvattenobservationer. Observationerna har legat till grund för en hydrologisk och geologisk analys för vattenbalansbestämning och hydrologisk effektivitet. Mätningarna har sedan legat till grund för matematisk simulering av vattentransport för mättade och omättade förhållanden. Resultaten visar på att grundvatteninjektering ökar den hydrologiska effektiviteten och att grundvattennivåer återhämtas på årlig basis. Genom det i huvudsak passiva insamlingssystemet kan jordbruksproduktionen ökas med upp till 100%.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Vattenteknik

Nyckelord

Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2014 jun 11
Förlag
  • Lund University (Media-Tryck)
Tryckta ISBN978-91-7623-006-0
StatusPublished - 2014
PublikationskategoriForskning