Folkbildning, kultur och politik : Region Skåne, studieförbunden och den nya modellen för bidragsgivning. Rapport från ett uppföljningsarbete.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Abstract

Under hösten 2008 inledde Region Skånes kulturnämnd arbetet med att ta fram nya regler och en ny modell för bidragsgivning och uppdragsöverenskommelser med studieförbunden i Skåne. Det nya regelverket var delvis en konsekvens av den kritik rörande ”otydlig politisk styrning” som Region Skånes revisorer under 2007 riktat mot Regionens sätt att hantera sina bidrag till studieförbunden.1 Det nya regelverket fastställdes av kulturnämnden 2009-03-04 och i regionfullmäktige 2009-04-28.

Den nya modellen innebär bland annat att det mellan Region Skåne och de enskilda studieförbunden upprättas uppdragsöverenskommelser för vilka det regionala utvecklings- programmet för Skåne samt Region Skånes kulturpolitiska program Öppna landskap – Konst och kultur i Skåne ligger till grund tillsammans med Region Skånes regelverk och struktur för uppdragsöverenskommelser med studieförbunden samt de enskilda studieför- bundens stadgar, idéprogram och verksamhetsplaner, eller motsvarande dokument från studieförbunden.

Centralt i den nya modellen är att studieförbunden enligt uppdragsöverenskommelserna skall arbeta med två av de fyra utvecklingsmål Region Skåne satt upp. Till den nya modellen hör också att uppdrags- överenskommelserna utarbetats under dialogmöten mellan Region Skånes kulturförvaltning och de enskilda studieförbunden samt att det genomförs en årlig, extern uppföljning. Föreliggande rapport är ett led i denna externa uppföljning.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Kulturstudier

Nyckelord

Originalspråksvenska
FörlagRegion Skånes kulturnämnd
Antal sidor19
StatusPublished - 2010
PublikationskategoriForskning

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data