Från ämbetsman till ämbetsbärare : förändringar speglade i anmälningar mot präster under tre brytningstider

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Bibtex

@phdthesis{bef30939b35c46228c98c75f718f0df8,
title = "Fr{\aa}n {\"a}mbetsman till {\"a}mbetsb{\"a}rare : f{\"o}r{\"a}ndringar speglade i anm{\"a}lningar mot pr{\"a}ster under tre brytningstider",
abstract = "Popular Abstract in Swedish Avhandlingen tar upp fr{\aa}gor om pr{\"a}sternas arbetsmilj{\"o} och deras roll och identitet. I inledningskapitlet framh{\"o}lls att flera faktorer {\"a}r viktiga f{\"o}r en unders{\"o}kning om pr{\"a}sternas arbetsmilj{\"o} och f{\"o}r utformningen av pr{\"a}strollen och pr{\"a}stidentiteten. Det omgivande samh{\"a}llet, de organisatoriska ramarna och de f{\"o}rv{\"a}ntningar som st{\"a}lls p{\aa} pr{\"a}sterna {\"a}r n{\aa}gra s{\aa}dana faktorer, som p{\aa} olika s{\"a}tt behandlats i detta arbete. Den {\"o}vergripande teoretiska utg{\aa}ngspunkten har varit symbolisk interaktionism. I ett kapitel om de organisatoriska ramarna har Svenska kyrkans organisation beskrivits ur ett systemteoretiskt perspektiv, vilket inneb{\"a}r att organisationer ses som {\"o}ppna system i samspel med det omgivande samh{\"a}llet. I ett annat kapitel har pr{\"a}strollen och pr{\"a}stidentiteten behandlats med utg{\aa}ngspunkt i de f{\"o}rv{\"a}ntningar p{\aa} pr{\"a}sternas agerande som kommit till uttryck i anm{\"a}lningar mot pr{\"a}ster i tre stift under tre tidsperioder. I det sammanhanget har synen p{\aa} roll och identitet inom symbolisk interaktionism varit en grundpelare. Under arbetets g{\aa}ng har det visat sig vara intressant att n{\"a}rmare studera konflikter mellan pr{\"a}ster och f{\"o}rtroendevalda. Dessa har en speciell position i Svenska kyrkan genom det gemensamma ansvar de har f{\"o}r f{\"o}rsamlingslivet, ett ansvar som kommit till uttryck inom den dubbla ansvarslinjen. Det arbetet har genomf{\"o}rts med hj{\"a}lp av diskursanalytiska metoder, d{\"a}r texter i samband med tre konflikter analyserats. Arbetet har r{\"o}rt sig p{\aa} tre niv{\aa}er – makro- meso- och mininiv{\aa}. F{\"o}r studierna p{\aa} samtliga tre niv{\aa}er har det omgivande samh{\"a}llet varit av betydelse. Samh{\"a}llet och f{\"o}r{\"a}ndringar i samh{\"a}llet {\"a}r viktiga f{\"o}r utformningen av organisationer. Den omgivande kontexten har betydelse i m{\"a}nniskors m{\"o}ten ansikte mot ansikte, f{\"o}r hur olika situationer tolkas. N{\aa}gra reflektioner om samh{\"a}llsf{\"o}r{\"a}ndringar kan d{\"a}rf{\"o}r vara p{\aa} sin plats. Dessa f{\"o}ljs av reflektioner kring organisationsf{\"o}r{\"a}ndringarnas betydelse f{\"o}r pr{\"a}sternas arbetssituation och uppgifter.",
keywords = "Church of Sweden, roles and identites of the clergy, work environment, the two-folded responsibility, organizational structures, symbolic interactionism, discourse analysis",
author = "Gunilla Ohlsson",
note = "Defence details Date: 2012-05-16 Time: 10:15 Place: H{\"o}rsalen, Spr{\aa}k- och litteraturcentrum, Helgonabacken 12, Lund External reviewer(s) Name: Sundback, Susan Title: professor Affiliation: {\AA}bo Akademi ---",
year = "2012",
language = "svenska",
isbn = "91-974760-4-8",
series = "Lund Studies in Sociology of Religion",
publisher = "Centrum f{\"o}r teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet",
school = "Centrum f{\"o}r teologi och religionsvetenskap",

}