HIV-1, HIV-2 and other Sexually Transmitted Infections in Guinea-Bissau, West Africa

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Humant immunbristvirus (HIV) orsakar förvärvat immunbristtillstånd (AIDS). HIV/AIDS-epidemin har hittills innefattat över 60 miljoner människor som har infekterats och över 30 miljoner av dessa har avlidit i AIDS. HIV-infektion smittar via blod, sexuellt och från mor till barn vid graviditet eller via bröstmjölk. Vid infektion infogas virusets arvsmassa i den infekterade personens, vilket gör infektionen kronisk. De främsta målcellerna för HIV är en typ av vita blodkroppar, T-hjälpar-cellerna (CD4+-celler). Genom ett gradvis nedbrytande av dessa försvagas den infekterades motståndskraft mot andra sjukdomar och tumörer. HIV föreligger i två varianter – HIV-1 som är globalt förekommande och HIV-2 som huvudsakligen finns i Västafrika och i länder med historiska band dit, framförallt Portugal och Frankrike. Guinea-Bissau har haft de högsta nivåerna av HIV-2-infektion i världen, men förekomsten har varit i sjunkande medan HIV-1-infektion har ökat. HIV-1 leder vanligtvis till AIDS och död inom 10 års tid medan HIV-2 är mindre aggressivt och man har tidigare ansett att endast ca 25-30% leder till AIDS. HIV-2 smittar också i mindre utsträckning än HIV-1. Det har tidigare spekulerats i om HIV-2-infektion kan skydda mot HIV-1-infektion eller fördröja sjukdomsutveckling vid samtidig infektion. Vi har undersökt olika grupper i Guinea-Bissau – gravida kvinnor som sedan 1987 anonymt har provtagits i samband med förlossning, kvinnor som har sökt hälsovård på grund av underlivsbesvär samt en stor grupp poliser. Därmed har vi kunnat följa trender av HIV-1 och HIV-2-förekomst i Guinea-Bissau och hos poliserna även kunnat följa hur många som efter hand har blivit nysmittade av HIV och hur många som har insjuknat i AIDS och avlidit.
Resultaten av våra studier visar att HIV-2-förekomsten stadigt har sjunkit sedan 80-talet och att HIV-1 under senare hälften av 90-talet passerade HIV-2 som den vanligast förekommande typen, resultat som även har påvisats i andra studiepopulationer i landet. Vi såg att det inbördeskrig som förelåg i Guinea-Bissaau 1998-1999 bidrog till en kraftig ökning av HIV-1-förekomst, både hos gravida kvinnor och poliser och bland poliserna kunde vi även konstatera att antalet nyinfekterade ökade markant under och strax efter kriget. Den kraftiga ökningen av HIV-1-infektion var dock inte varaktig utan efter kriget lade sig förekomsten på en jämnt högre nivå i båda grupperna.
De flesta undersökningar av HIV-2 har utgått från individer som redan har varit HIV-2-positiva redan vid studiens begynnelse, där man inte har känt till hur länge personerna har varit smittade. I gruppen av poliser kunde vi genom upprepade undersökningar av alla deltagare fastställa ungefärliga datum för infektionerna och sedan undersöka sjukdomsförloppet hos HIV-2 jämfört med HIV-1. Vi såg då att en något större andel av HIV-2-infekterade individer utvecklade klinisk AIDS (ca 50%) än vad man tidigare trott. Det tog dock nästan dubbelt så lång tid, i medeltal 15 år jämfört med 8,9 år hos HIV-1-positiva individer. Vi såg också en klar koppling mellan tidig förlust av T-hjälparceller och sjukdomsutveckling vilket visar att skeenden tidigt i infektionsförloppet är av betydelse för fortsatt prognos, precis som vid HIV-1-infektion.
Hos individer med HIV-1 och HIV-2 dubbelinfektion såg vi att samtidig HIV-2-infektion verkar skydda mot sjukdomsutveckling av HIV-1, men vi kunde endast klarlägga det i de fall HIV-2-infektion hade förelegat före HIV-1-infektionen inträffade. De kliniska resultaten stämde överens med molekylära studier där vi såg tecken till att nybildning av HIV-1 hämmades i närvaro av HIV-2. Ytterligare insikter i orsakerna till HIV-2:s dämpande inverkan på HIV-1-infektion är viktig för att kunna dra slutsatser som kan användas för framtagande av terapeutiska vacciner som skulle kunna förhindra sjukdomsutveckling hos HIV-1 positiva personer.
Vi undersökte förekomst av andra sexuellt överförbara infektioner förutom HIV. Vi såg höga nivåer av bland annat Trikomonas, herpes- och klamydia-infektion, men låga nivåer av bland annat gonorré och syfilis. HIV-positivitet var kopplad till herpes och Mycoplasma genitalium-infektion.
Inför framtiden är det viktigt att fortsätta övervaka trenderna i epidemierna av HIV-1 och HIV-2, framförallt för att snabbt upptäcka om HIV-1-spridning ökar. Det är av betydelse att sätta upp bättre övervakning av sexuellt överförbara infektioner för att kunna behandla dem korrekt och därmed även förhindra HIV-spridning. Våra resultat visar att även om HIV-2 utvecklar sjukdom i mindre utsträckning än HIV-1 så är det i större utsträckning än tidigare känt och vår förhoppning är att vaksamheten för sjukdom och insättning av antiretroviral terapi kommer att ökas för den här gruppen. I framtiden skulle det vara av värde att få till stånd rutinmässig virusmätning av HIV-2 så att behandling av HIV-2 infektion lättare skulle kunna utvärderas, framförallt då HIV-2-infektion regelmässigt svarar långsammare på antiretroviral behandling än HIV-1. Den största utmaningen avseende HIV-epidemin i Guinea-Bissau är att sätta in tillräckligt stor andel patienter på antiretroviral behandling och att hälsovårdssystemet ska klara av att erbjuda den ökande mängden personer fortsatt behandling.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Klinisk medicin

Nyckelord

Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2012 mar 9
Förlag
  • Department of Clinical Sciences, Lund University
Tryckta ISBN978-91-86871-82-6
StatusPublished - 2012
PublikationskategoriForskning

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data

Relaterad forskningsoutput

Fredrik Månsson, Camara, C., Biai, A., Monteiro, M., da Silva, Z. J., Dias, F., Alves, A., Andersson, S., Eva Maria Fenyö, Hans Norrgren & Unemo, M., 2010, I : International journal of STD & AIDS. 21, 9, s. 631-635

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fredrik Månsson, Biague, A., da Silva, Z., Dias, F., Nilsson, LA., Andersson, S., Eva Maria Fenyö & Hans Norrgren, 2009, I : AIDS. 23, s. 1575-1582

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fredrik Månsson, Alves, A., da Silva, Z. J., Dias, F., Andersson, S., Biberfeld, G., Eva Maria Fenyö & Hans Norrgren, 2007, I : Sexually Transmitted Infections. 83, 6, s. 463-467

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (3)