Internkontroll och systemtillsyn av arbetsmiljön i fyra svenska kommuner: En rättssociologisk studie

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Denna rättssociologiska avhandling studerar delar av den svenska arbetsmiljöregleringen: arbetsgivarens internkontroll av arbetsmiljön (numera systematiskt arbetsmiljöarbete) och yrkesinspektionens efterkontroll av internkontrollen inom den kommunala sektorns äldreomsorg.

Undersökningens syfte är att undersöka om och i vad mån genomförandeprocessens aktörer förstår internkontrollen, vill genomföra internkontrollen och kan implementera internkontrollen på de undersökta servicehusen i undersökningskommunerna och hur det kan förstås eller förklaras. Jag undersöker hur internkontroll implementeras inom den kommunala äldreomsorgen. Undersökningens tyngdpunkt ligger på studierna av interkontrollprocessen och i den ingående kartläggningar, riskanalyser, arbetsmiljöpolicy, handlingsplaner, personalmedverkan samt uppföljning och utvärdering av internkontrollen.

Vidare undersöker jag efterkontrollen av kommunernas internkontroll genom yrkesinspektionens systemtillsyn – och i viss mån detaljtillsyn samt systeminspektioner, vilket ger en bild av hur IK-processen genomförs. Denna del är inte central, utan snarare komplementär, relaterat till den centrala undersökningen av genomförandet av internkontrollen och internkontrollprocessen.

Min undersökning av internkontroll respektive systemtillsyn/systeminspektion har genomförts på tolv servicehus inom äldreomsorgen i fyra svenska kommuner (kommunerna N, U, V och Ä); på grund av förändringar i inriktningen av äldreomsorgen blev antalet servicehus senare elva. I de två yrkesinspektionsdistrikten (U- och V-distrikten), som de tolv (elva) servicehusen och de fyra kommunerna ingår i, genomfödes också undersökningar av yrkesinspektionens systemtillsyn och systeminspektioner. Genomförandet av internkontroll i de tolv servicehusen (i de fyra kommunerna) under de fyra på varandra följande fältarbetena 1994–1999 är mina fall. Jag har använt mig av intervjuer, gruppintervjuer, observationer, dokumentstudier och litteraturstudier i min materialinsamling under mina fyra fältarbeten.

Avhandlingens centrala frågeställning: ”Varför ser resultatet av implementeringen ut som det gör?” studeras dels ur ett aktörsperspektiv, dels ur ett perspektiv med politiska och administrativa organ och regler. Huruvida försöken att styra, lyckas eller misslyckas avgörs på aktörsplanet av relationen mellan å ena sidan den styrandes kapabiliteter och prioriteter, och å andra sidan tre egenskaper hos den styrde, nämligen förstår, vill och kan. Aktörerna påverkas också av olika politiska och administrativa statliga organ och politiska och administrativa kommunala organ (främst de kommunala politiska och administrativa organen) som genererar organisationsfaktorer, verksamhetsfaktorer, ekonomifaktorer och personalfaktorer i de kommunala verksamheterna.

Min undersökning visar att enhetschefer och skyddsombud samt personalen i undersökta servicehus i N kommun inte förstår, inte vill och inte kan implementera internkontrollen. Enhetschefer (motsvarande) och skyddsombud samt delvis personalen i de servicehus jag undersökt i kommunerna U, V och Ä förstår internkontrollföreskriften och vill implementera internkontrollen samt kan delvis genomföra internkontrollen. Två servicehus i de tre kommunerna kan inte implementera internkontrollen.

Slutsatsen av min undersökning är att arbetsmiljön inte ses som en integrerad del av äldreomsorgen på de undersökta servicehusen i de fyra undersökningskommunerna, även om enhetscheferna och skyddsombuden på olika sätt - i huvuddelen av fallen -förstår, vill och delvis kan implementera internkontrollen.

Detaljer

Författare
  • Lars Zanderin
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Juridik och samhälle

Nyckelord

  • Förvaltningsrätt, Arbetslivssociologi, företagssociologi
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2004 okt 1
Förlag
  • Lund University
Tryckta ISBN91-7267-177-7
StatusPublished - 2004
PublikationskategoriForskning

Bibliografisk information

Defence details Date: 2004-10-01 Time: 13:15 Place: Edens hörsal External reviewer(s) Name: Uusitalo, Paavo Title: Professor Affiliation: [unknown] ---