Klimatförändringars inverkan på broars säkerhet och prestanda: En översyn av potentiella effekter och anpassningsåtgärder

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Abstract

4 Sammanfattning Vår infrastruktur kommer att påverkas av klimatförändringar, både nu och i framtiden. För att kunna säkerställa infrastrukturens funktion och uppfylla de säkerhetskrav som finns kommer det därför att krävas investeringar i anpassningsåtgärder. Men åtgärder bör inte tas på utifrån bristfällig kunskap, det är därför väsentligt att i förväg kartlägga vilka typer av påverkan som kan förväntas och vilka åtgärder som är rimliga att genomföra. Denna rapport sammanfattar resultat från studier av risker med klimatförändringar och dess potentiella effekter på broar, då dessa konstruktioner kan komma att påverkas av olika ändringar i klimatet. I studierna har 243 forskningsartiklar och rapporter från hela världen gåtts igenom för att identifiera potentiella risker för broar på grund av ändringar i klimatet. Det bör nämnas att resultaten i rapporten inte är fokuserade på Sverige utan har ett internationellt perspektiv; de flesta av de identifierade riskerna är dock relevanta för svenska förhållanden, medan andra är mer relevanta i andra delar av världen.Totalt har 31 olika risker identifierats och kategoriserats i sju olika huvudkategorier enligt följande:

•Beständighet (riskgrupp D),
•Funktion (riskgrupp S),
•Geoteknik (riskgrupp G),
•Ökad belastning (riskgrupp I),
•Olyckslaster (riskgrupp A),
•Extrema naturhändelser (riskgrupp E)
•Drift (riskgrupp O).

Utöver dessa riskkategorier har även en kortare analys av samverkande händelser gjorts, dvs. händelser där två eller flera klimatfaktorer eller effekter samverkar och ger en större sammantagen effekt än om de inträffar var för sig. En avslutande del om möjliga anpassningsåtgärder har även inkluderats, där metoder funna i litteraturen för att hantera de olika riskerna som identifierats beskrivs. Den viktigaste slutsatsen i rapporten är att ett stort antal risker finns för broar. Föreliggande rapport bidrar därmed till att lyfta fram dessa risker och synliggöra dess effekter. De två klimatfaktorer som påverkar flest risker för broar är temperaturhöjning och ökad eller minskad nederbörd, de kan individuellt eller kombinerat påverka 25 av de 31 identifierade riskerna. Beroende på förutsättningarna för en specifik bro (dvs. geografiskt läge, platsegenskaper, konstruktivt system, etc.) varierar de potentiella klimateffekterna och deras möjliga konsekvenser. En bedömning av sannolikheten för en viss risk att inträffa, eller en prioritering av de olika riskerna, tas därmed inte upp irapporten. Sådana mer detaljerade kontextspecifika studier pågår och kommer att redovisas framöver inom ramen för projektet

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Externa organisationer
  • Research Institutes of Sweden (RISE)
  • Swedish Meteorological and Hydrological Institute
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Infrastrukturteknik
Originalspråksvenska
FörlagLund University
Antal sidor51
ISBN (elektroniskt)978-91-87993-13-8
ISBN (tryckt)978-91-87993-13-8
StatusPublished - 2019
PublikationskategoriForskning

Publikationsserier

NamnTVBK
FörlagKonstruktionsteknik
Nr.3072

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data

Related projects

Oskar Larsson Ivanov & Erik Kjellström

FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

2017/07/012020/06/30

Projekt: Forskning

Visa alla (2)