Kränkning och upprättelse: En rättssociologisk studie av kränkningsersättning till brottsoffer

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Bibtex

@phdthesis{9a4aa4e1b9a74f8aa34193eb5bd00801,
title = "Kr{\"a}nkning och uppr{\"a}ttelse: En r{\"a}ttssociologisk studie av kr{\"a}nkningsers{\"a}ttning till brottsoffer",
abstract = "Popular Abstract in SwedishKr{\"a}nkningsers{\"a}ttning f{\"o}ruts{\"a}tter enligt lagtexten en ”skada” men det {\"a}r inte en fysisk eller medicinskt p{\aa}visbar personskada som avses, snarare {\"a}r det den personliga integritetskr{\"a}nkning som brottsliga angrepp kan medf{\"o}ra. Ers{\"a}ttningen {\"a}r t{\"a}nkt att ge kompensation f{\"o}r den kr{\"a}nkning som brottet medf{\"o}rt s{\aa} att brottsoffret f{\aa}r uppr{\"a}ttelse. Men {\"a}r det m{\"o}jligt att ers{\"a}tta en s{\aa}dan upplevelse? {\"A}r en kr{\"a}nkning {\"o}verhuvudtaget n{\aa}got som kan omvandlas till ett skadev{\"a}rde och ers{\"a}ttas i kronor? Ett grundproblem {\"a}r att skadan {\"a}r av icke-ekonomisk eller ideell natur men ers{\"a}tts genom pengar. R{\"a}ttsv{\"a}sendet har f{\"o}rs{\"o}kt l{\"o}sa paradoxen genom att ers{\"a}ttningen ska spegla de v{\"a}rderingar och normer som finns i samh{\"a}llet. Traditionellt har man betraktat denna typ av ers{\"a}ttning som alltf{\"o}r subjektiv, att det saknas normer f{\"o}r v{\"a}rderingen av skadan och att det r{\aa}der en oj{\"a}mf{\"o}rbarhet mellan skadan och ers{\"a}ttningen. {\"A}r det verkligen s{\aa} illa? Avhandlingens tv{\aa} enk{\"a}tunders{\"o}kningar visar att det finns tydliga uppfattningar om ers{\"a}ttningen i samh{\"a}llet och att respondenterna kunde v{\"a}rdera olika typer av kr{\"a}nkningar i pengar. Styrkan i det empiriska resultatet kan d{\"a}rf{\"o}r s{\"a}gas utg{\"o}ra en slags v{\"a}ndpunkt i fr{\aa}gan om synen p{\aa} ers{\"a}ttningens problematik. Avhandlingen visar ocks{\aa} att en regel, liknande r{\"a}tten till kr{\"a}nkningsers{\"a}ttning, inte helt kan ange hur regeln ska till{\"a}mpas, men att till{\"a}mpningen m{\aa}ste ske i samspel med sin kontext f{\"o}r att fungera som det {\"a}r t{\"a}nkt. F{\"o}r att meningsfullt kunna bed{\"o}ma regeltill{\"a}mpningen m{\aa}ste man d{\"a}rf{\"o}r ha tillg{\aa}ng till en bred uppfattning om dess ”praxis” – denna avhandling {\"a}r ett bidrag till en s{\aa}dan bredare f{\"o}rst{\aa}else. Avhandlingen utg{\aa}r fr{\aa}n ett aktuellt och v{\"a}xande r{\"a}ttsomr{\aa}de och den empiriska unders{\"o}kningen visar att det {\"a}r b{\aa}de viktigt och m{\"o}jligt att spegla brottsoffrens behov och omgivningens f{\"o}rv{\"a}ntningar.",
keywords = "Non-pecuniary damage, compensation to victims of crime, sociology of law, tort, violation, victimology, incommensurability, H.L.A. Hart, open texture of law, analytical jurisprudence, L Wittgenstein, compensation, norms, criminology, vignette method., sociala normer, brottsoffer, filosofi, lagens uppr{\"a}tth{\aa}llande, pengar, r{\"a}ttsv{\"a}sende, skadest{\aa}nd, uppr{\"a}ttelse, kr{\"a}nkning",
author = "Karl Dahlstrand",
note = "Defence details Date: 2012-05-25 Time: 10:15 Place: Pufendorfsalen, Juridicum, Lilla Gr{\aa}br{\"o}dersgatan 3C, Lund External reviewer(s) Name: Karhu, Juha Title: professor Affiliation: Handelsh{\"o}gskolan vid G{\"o}teborgs universitet och University of Lapland ---",
year = "2012",
language = "svenska",
isbn = "91-7267-342-7",
series = "Lund Studies in Sociology of Law",
publisher = "Lund University",
school = "R{\"a}ttssociologiska institutionen",

}