Kvinnors vandel och brutet äktenskapslöfte. Äktenskapstvister i Cerisy 1314-1346

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Bibtex

@inbook{95d3f957a7544a7e9a8d7d49f29ff43e,
title = "Kvinnors vandel och brutet {\"a}ktenskapsl{\"o}fte. {\"A}ktenskapstvister i Cerisy 1314-1346",
abstract = "Under 1100-talets sista h{\"a}lft fastst{\"a}lldes inom kanonisk r{\"a}tt principen att makarnas samtycke ensamt {\"a}r tillr{\"a}ckligt f{\"o}r att skapa ett giltigt {\"a}ktenskap. Varken familj eller andra auktoriteter, inte ens kyrkliga, hade laglig best{\"a}mmander{\"a}tt {\"o}ver tv{\aa} personers gifterm{\aa}l. Ett {\"a}ktenskap kunde ing{\aa}s p{\aa} tv{\aa} s{\"a}tt, antingen genom verba de presenti, l{\"o}fte f{\"o}r det nuvarande, som med omedelbar verkan skapade ett giltigt {\"a}ktenskap, eller ocks{\aa} genom verba de futuro, l{\"o}fte f{\"o}r framtiden, om detta f{\"o}ljdes av sexuell f{\"o}rening. I ingetdera fallet var n{\aa}gon ceremoni n{\"o}dv{\"a}ndig, inte heller kr{\"a}vdes familj eller vittnens n{\"a}rvaro, inte ens pr{\"a}stens v{\"a}lsignelse var strikt n{\"o}dv{\"a}ndig f{\"o}r att skapa ett giltigt {\"a}ktenskap. Denna lagstiftning stod inte endast i konflikt med det sekul{\"a}ra samh{\"a}llets uppfattning av gifterm{\aa}l och {\"a}ktenskap utan kunde {\"a}ven ge upphov till problem f{\"o}r kyrkan sj{\"a}lv. Problemen g{\"a}llde framf{\"o}r allt s{\aa} kallade hemliga gifterm{\aa}l, d.v.s. gifterm{\aa}l som ing{\aa}tts utan n{\aa}gra vittnen. Om makarna {\"a}ven i forts{\"a}ttningen var {\"o}verens om att de ville leva tillsammans som gifta var allt gott och v{\"a}l, men hur skulle man g{\"o}ra om ena parten f{\"o}rnekade att de n{\aa}gonsin ing{\aa}tt {\"a}ktenskap och kanske t.o.m. ville gifta sig med n{\aa}gon annan? Att det r{\"o}rde sig om ett h{\"o}gst reellt problem visas av den stora m{\"a}ngd tvistem{\aa}l f{\"o}r att fastst{\"a}lla om ett gifterm{\aa}l {\"a}gt rum eller ej som f{\"o}rdes inf{\"o}r de kyrkliga domstolarna. Mitt syfte {\"a}r att unders{\"o}ka om, och i s{\aa} fall hur, de inblandade personernas sexuella vandel p{\aa}verkade domstolarnas bed{\"o}mning i s{\aa}dana fall. Hade m{\"a}nniskor som tidigare, enligt kyrkans uppfattning, levat ett sexuellt utsv{\"a}vande liv och kanske t.o.m. d{\"o}mts f{\"o}r sk{\"o}rlevnad mindre m{\"o}jligheter att vinna geh{\"o}r inf{\"o}r domstolen i {\"a}ktenskapsm{\aa}l? Min utg{\aa}ngspunkt {\"a}r ett antal tvistem{\aa}l som f{\"o}rdes inf{\"o}r den kyrkliga domstolen i Cerisy (Normandiet) under perioden 1314-1346 f{\"o}r att fastst{\"a}lla huruvida ett {\"a}ktenskap ing{\aa}tts eller ej. M{\aa}len f{\"o}rdes i praktiskt taget alla fall fram av kvinnor och i flera fall r{\"o}rde det sig om kvinnor som p{\aa} olika s{\"a}tt var ”beryktade”. Det kunde r{\"o}ra sig om rapporterade rykten men {\"a}ven om mer handfasta ting som o{\"a}kta barn och/eller domar f{\"o}r sk{\"o}rlevnad. I ett fall hade kvinnan tidigare d{\"o}mts f{\"o}r sk{\"o}rlevnad vid ett flertal tillf{\"a}llen",
keywords = "Medieval Canon Law, disputed marriagecases, the Official's Court of Cerisy",
author = "Charlotte Christensen-Nugues",
year = "2008",
language = "svenska",
isbn = "978-91-85509-06-5",
pages = "328--345",
editor = "{Lindstedt Cronberg}, Marie and Catharina Stenqvist",
booktitle = "F{\"o}rmoderna livsh{\aa}llningar. Dygder v{\"a}rden och kunskapsv{\"a}gar fr{\aa}n antiken till upplysningen",
publisher = "Nordic Academic Press",

}