Meningar i text: Satsradning i teoretisk och empirisk belysning

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Denna avhandling behandlar konstruktionen satsradning. Det avser ett fall av två huvudsatser som följer varandra i samma grafiska mening utan att skiljas av konjunktion (t.ex. och eller men). Satserna kan skiljas av kommatecken men inte av något annat litet skiljetecken (t.ex. semikolon eller kolon). I avhandlingen undersöks satsradning såväl teoretiskt som empiriskt med utgångspunkt i gymnasieelevers texter. Syftet är dels att bygga en teoretisk modell för att analysera innehållsliga samband mellan satser, dels att applicera denna modell på elevers texter i allmänhet och deras bruk av satsradning i synnerhet. Därmed relateras satsradning i gymnasieelevers texter både till teoretiska diskussioner om satslänkning och meningsskapande i text och till vilka alternativ till satsradning som förekommer i texterna.

Det teoretiska ramverk som används är Segmented Discourse Representation Theory (SDRT). Det är en teoretisk modell för beskrivning av koherens och meningsskapande i diskurs som kombinerar dynamisk semantik med pragmatiska resonemang om språkhandlingar. En centralt antagande i teorin är att diskurs är hierarkiskt strukturerat av samordnande och underordnande diskursrelationer. Samordnande relationer antas organisera satsers propositioner parallellt på samma innehållsliga nivå, medan underordnande relationer antas länka propositioner på olika innehållsliga nivå, t.ex. genom att en proposition fördjupar den andra. Den analysmodell som avhandlingen presenterar visar hur tolkningen av sam- och underordnande diskursrelationer yttrar sig i förhållandet mellan svenska satser, både i satsradning, i samordningar och syntaktiska underordningar. Därtill presenterar analysmodellen sex kategorier av lexikala sambandsmarkörer som bidrar till tolkningen av relationen mellan två satser.

Det empiriska materialet består av 96 elevtexter som författats inom ramen för kursen Svenska 1 i en år 1-klass i gymnasieskolan. I dessa texter identifieras 207 satsradningar som analyseras, och dessa analyser relateras i sin tur till hur eleverna strukturerar sina texter i satser och meningar när de inte använder satsradning. Resultaten visar bl.a. att satsradning typiskt fyller vissa specifika funktioner i elevernas skrivande, t.ex. för att uttrycka innehållsliga underordning i diskuterande och refererande text.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Språkstudier

Nyckelord

  • Satsradning, koherens, diskursstruktur, textlingvistik, skrivande i skolan, pragmatik, satslänkning, diskurssemantik, språkriktighet, svenskämnesdidaktik
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2020 nov 13
UtgivningsortLund
Förlag
  • Nordiska språk. Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet
Tryckta ISBN978-91-8921-323-4
Elektroniska ISBN978-91-8921-323-1
StatusPublished - 2020 okt 15
PublikationskategoriForskning

Bibliografisk information

Defence details Date: 2020-11-13 Time: 10:15 Place: https://lu-se.zoom.us/j/9160854897 External reviewer Name: Olle Josephson Title: professor Affiliation: Stockholms universitet ---

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data