Meniscus tear; Knee arthroscopy; clinical practice and sick leave

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Bibtex

@phdthesis{0810d09a9cca4a4096720618c75ae10b,
title = "Meniscus tear; Knee arthroscopy; clinical practice and sick leave",
abstract = "Kn{\"a}leden {\"a}r kroppens st{\"o}rsta led och {\"a}r p{\aa}tagligt komplicerad. Den uts{\"a}tts dagligen f{\"o}r stora krafter vid s{\aa}v{\"a}l b{\"o}j och vridr{\"o}relser som st{\"o}tkrafter vid stegis{\"a}ttning. F{\"o}r att den skall fungera optimalt m{\aa}ste flera olika komponenter samverka. Brosket som bekl{\"a}der ben{\"a}ndarna bidrar med st{\"o}td{\"a}mpning och ger en mycket l{\aa}g friktion vid r{\"o}relse. Flera olika ligament och muskler som l{\"o}per {\"o}ver leden bidrar till dess stabilitet. Meniskerna, som denna avhandling handlar om, {\"a}r likaledes viktiga f{\"o}r ledens funktion. Meniskerna fungerar stabiliserande, st{\"o}td{\"a}mpande och kraftf{\"o}rdelande. Utan meniskerna blir s{\aa}ledes kn{\"a}leden dels mera instabil samt kraften och d{\"a}rmed f{\"o}rslitningen p{\aa} brosket {\"o}kar. Meniskskada, vare sig denna uppst{\aa}r via v{\aa}ld mot kn{\"a}t eller som ett resultat avkirugi, {\"o}kar risken f{\"o}r ledsvikt, {\"a}ven kallat Artros. Traditionellt har meniskskada, vare sig den orsakats av v{\aa}ld eller {\"a}r ett resultat av {\aa}ldersf{\"o}r{\"a}ndringar, behandlats med att man helt eller delvis har tagit bort menisken.Delvis avl{\"a}gsnande av en skadad menisk (partiell meniskectomi) har sedermera blivit ett mycket vanligt ingrepp bland medel{\aa}lders patienter med kn{\"a}sm{\"a}rta och f{\"o}rmodad eller via magnetkamera bekr{\"a}ftad, meniskskada. Detta ingrepp uf{\"o}rs n{\"a}stan alltid med titth{\aa}lsteknik (kn{\"a}artroskopi). Detta har man gjort i f{\"o}rhoppningen att detta skall minska kn{\"a}sm{\"a}rtan. Flera h{\"o}gkvalitativa studier har dock {\"o}vertygande p{\aa}visat att dessa patienter via detta ingrepp inte f{\"o}rb{\"a}ttras mer {\"a}n vad patienter som erh{\aa}llitsjukgymnastik eller placebo-kirurgi gjort.Denna avhandling best{\aa}r av fyra delarbeten d{\"a}r jag s{\"o}kt svar p{\aa} fr{\aa}gor som; Vilka patienter blir behandlade med delvis borttagande av meniskv{\"a}vnad, dvs opererar vi “r{\"a}tt” patienter? Hur mycket sjukskrivning genereras av patienter med meniskskada, dels patienter som f{\aa}tt n{\aa}gon form av v{\aa}ld mot kn{\"a}t eller som har {\aa}ldersbetingade f{\"o}r{\"a}ndringar i menisken, med eller utan kirurgi. Slutligen har jag unders{\"o}kt huruvida utf{\"a}rdande av nationella rekommendationer att inte operera medel{\aa}lders patienter med artros har p{\aa}verkat operationsfrekvensen.I mitt f{\"o}rsta delarbete analyserade jag tre {\aa}rsproduktioner (2007-2009) avkn{\"a}artroskopier utf{\"o}rda i Region Sk{\aa}ne, via det gemensamma journalsystemet Ortreg (4096 patienter). I speciell detalj studerades s{\aa}dana diagnoser, som med h{\"o}g sannolikhet rymmer s{\aa}dana patienter, som man i tidigare studier konstaterat inte tj{\"a}nar p{\aa} operation. En slumpvis utvald undergrupp studerades med avseende p{\aa} deras r{\"o}ntgen eller magnetkamerabilder, utf{\"o}rda f{\"o}re operation p{\aa} det skadade kn{\"a}t. Jag fann att {\aa}tminstone en tredjedel av alla kn{\"a}-artroskopier utf{\"o}rda i regionen, utf{\"o}rdes p{\aa} patienter med s{\aa}dana {\aa}ldersf{\"o}r{\"a}ndringar i meniskerna samt general ledsvikt i kn{\"a}t, d{\"a}r studier konstaterat utebliven effekt av kirurgi. Fr{\aa}n detta kan man dra slutsatsen att det finns en skiljaktighet mellan bevisbaserade rekommendationer och vad som utf{\"o}rs i praktiken. Detta borde kunna inneb{\"a}ra m{\"o}jligheter att vara mer restriktiv med artroskopi med partiell meniskectomi i denna patientgrupp framgent.I det andra delarbetet unders{\"o}kte jag 604 patienter i Region Sk{\aa}ne med akutmeniskskada (utan n{\aa}gra andra skador i drabbat kn{\"a}), som blivit opererade med partiell meniskectomi. Med hj{\"a}lp av sjukskrivningsdata fr{\aa}n F{\"o}rs{\"a}kringskassan som str{\"a}ckte sig fr{\aa}n ett {\aa}r f{\"o}re skadan, till tv{\aa} {\aa}r efter skadan kunde andelen patienter sjukskrivna mer {\"a}n tv{\aa} veckor, analyseras. Jag fann att tv{\aa} tredjedelar hade tv{\aa} veckors sjukskrivning eller mindre under operationstillf{\"a}llet. D{\aa} sjukskrivningen inneh{\aa}ller all sjukskrivning utan n{\"a}rmare specificerad orsak, {\"a}r det sannolikt att sj{\"a}lva operationen i sig, st{\aa}r f{\"o}r en mindre del av den totala sjukskrivningen. I det tredje delarbetet unders{\"o}kte jag 4833 patienter i Region Sk{\aa}ne i {\aa}ldersintervallet 40-60 {\aa}r, med {\aa}ldersf{\"o}r{\"a}ndringar i meniskerna. En andel blev opererade (1736 stycken) och en andel blev inte opererade (4826 stycken) Med hj{\"a}lp av data fr{\aa}n F{\"o}rs{\"a}kringskassan, kunde andelen sjukskrivna ber{\"a}knas fr{\aa}n ett {\aa}r f{\"o}re diagnos eller operationsdatum, till tv{\aa} {\aa}r efter. Vi fann att oavsett behandling, var andelen sjukskrivna vid diagnos eller operationstillf{\"a}llet, relativt l{\aa}g. Kvinnor hade dock mer sjukskrivning {\"a}n m{\"a}n, oavsett behandling. Vi fann inga bevis f{\"o}r att de patienter som behandlats med operation, har mindre sjukskrivning j{\"a}mf{\"o}rt med de som inte opererats.I det fj{\"a}rde delarbetet unders{\"o}kte jag utfallet av Socialstyrelsens nationellarekommendationer utf{\"a}rdade 2012, vilka avr{\aa}der fr{\aa}n artroskopisk meniskectomi p{\aa} patienter med artros. Dessa rekommendationer utg{\aa}r fr{\aa}n bevis som visat att kn{\"a} artroskopi utf{\"o}rd p{\aa} patienter med artros, inte f{\"o}rb{\"a}ttrar patienternas sm{\"a}rta eller funktion. Jag m{\"a}tte d{\"a}rf{\"o}r andelen patienter med diagnoserna “gammal meniskskada” och artros, som blivit opererade med partiell meniskectomi, f{\"o}re och efter rekommendationerna. Resultatet visar p{\aa} en tydlig nedg{\aa}ng i antalet operationer och man kan d{\"a}rf{\"o}r dra slutsatsen, att professionella rekommendationer har effekt p{\aa} den kliniska verksamheten.",
keywords = "menisk, sjukskrivning, klinisk praksis",
author = "Dan Bergkvist",
note = "Defence details Date: 2020-06-12 Time: 13:00 Place: Lilla aulan, Jan Waldenstr{\"o}ms gata 5, Sk{\aa}nes Universitetssjukhus i Malm{\"o} External reviewer(s) Name: Stark, Andr{\'e} Title: professor Affiliation: KI, Stockholm",
year = "2020",
language = "English",
isbn = "978-91-7619-944-2",
series = "Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series",
publisher = "Lund University, Faculty of Medicine",
number = "2020:82",
school = "Department of Clinical Sciences, Lund",

}