Migrationspolitiska dilemman: Om idealism och realism i liberal politisk teori

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Bibtex

@phdthesis{d43dba60ce9b46a2aace4e785205fc97,
title = "Migrationspolitiska dilemman: Om idealism och realism i liberal politisk teori",
abstract = "Den globala flyktingkrisen st{\"a}ller Sverige inf{\"o}r en sv{\aa}rhanterlig politisk och moralisk fr{\aa}ga. Vilka skyldigheter har vi mot m{\"a}nniskor p{\aa} flykt, och finns det en gr{\"a}ns f{\"o}r hur m{\aa}nga flyktingar vi kan ta emot? I den politiska debatten g{\aa}r det att sk{\"o}nja att mycket grundl{\"a}ggande normativa f{\"o}rest{\"a}llningar st{\aa}r mot varandra. En dragkamp mellan {\aa} ena sidan en partikularistisk etik och en nationell syn p{\aa} staten, d{\"a}r de egna medborgarnas intressen och samh{\"a}llsgemenskap s{\"a}tter gr{\"a}nser f{\"o}r vilka {\aa}taganden som Sverige kan ha, och {\aa} andra sidan en universalistisk etik som fokuserar p{\aa} m{\"a}nskliga r{\"a}ttigheter och humanit{\"a}ra behov och som ifr{\aa}gas{\"a}tter den nationalstatliga ordningens exkluderande konsekvenser. I avhandlingen behandlas denna mots{\"a}ttning inom ramarna f{\"o}r liberal politisk teori. Liberalismen antas vanligen vara universalistisk till sin natur, och {\"a}r s{\aa}ledes i grunden kritisk till nationalstaters s{\"a}tt att prioritera vissa m{\"a}nniskors intressen framf{\"o}r andras p{\aa} vad som betraktas som moraliskt godtyckliga grunder. Men fr{\aa}gan {\"a}r inte fullt s{\aa} enkel. F{\"o}retr{\"a}dare f{\"o}r s{\aa} kallad liberal nationalism argumenterar att b{\aa}de liberal teori och praktik b{\"o}r acceptera att socialliberala och liberaldemokratiska institutioner f{\"o}ruts{\"a}tter ett st{\"o}rre m{\aa}tt av {\"o}msesidig identifikation, tillit och solidaritet bland samh{\"a}llets inv{\aa}nare {\"a}n vad som vore m{\"o}jligt i en v{\"a}rld organiserad efter universalistiska principer.Denna skiljelinje inom normativ teori analyseras i avhandlingen i ljuset av en central metateoretisk diskussion inom politisk teori i allm{\"a}nhet, en diskussion som det senaste decenniet p{\aa}g{\aa}tt kring idealism och realism som olika utg{\aa}ngspunkter f{\"o}r normativ analys. Avhandlingens {\"o}vergripande syfte {\"a}r att belysa hur olika metateoretiska utg{\aa}ngspunkter – syns{\"a}tt kring syftet med normativ teori, relationen mellan ideal och verklighet och antaganden kring m{\"a}nniskans och politikens natur – p{\aa}verkar vilka ideal, institutioner eller handlingar som en normativ teori bed{\"o}mer som r{\"a}ttf{\"a}rdiga och {\"o}nskv{\"a}rda. P{\aa} en mer specifik niv{\aa} {\"a}r syftet {\"a}r att klarg{\"o}ra betydelsen av s{\aa}dana utg{\aa}ngspunkter i relation till normativ teori om migration och nationalism, och i f{\"o}rl{\"a}ngningen f{\"o}r m{\"o}jligheten att g{\"o}ra v{\"a}lgrundade st{\"a}llningstaganden i f{\"o}rh{\aa}llande till en konkret politisk situation av det slag som flyktingkrisen st{\"a}ller oss inf{\"o}r.",
keywords = "migration, asyl, nationalstaten, liberalism, realism, idealism, politisk teori, migration, asylum, nation state, liberalism, nationalism, realism, idealism",
author = "Bj{\"o}rn {\"O}stbring",
note = "Defence details Date: 2019-03-01 Time: 10:15 Place: Edens h{\"o}rsal, Paradisagatn 5H, Lund External reviewer(s) Name: Beckman, Ludvig Title: Professor Affiliation: Stockholms universitet ---",
year = "2019",
language = "svenska",
isbn = "978-91-7753-966-7",
series = "Lund Political Studies",
publisher = "Lunds universitet",
number = "195",
school = "Statsvetenskapliga institutionen",

}