Navigating in the landscape of ambiguity: A stakeholder approach to the governance and management of hybrid organisations

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Utvecklingen av offentlig sektor har de senaste årtiondena till stor del påverkats av New Public Management. Som en konsekvens av detta har en ”marknadisering” av offentliga verksamheter och organisationer skett. Denna ”marknadisering” har resulterat i att det finns organisationer i offentlig sektor som varken passar in på beskrivningen av offentliga organisationer eller privata företag, utan de är så kallade hybridorganisationer. Hybridorganisationer utgör ett attraktivt alternativ till mer traditionella offentliga organisationer. Samtidigt har de kritiserats och det råder en osäkerhet kring hur dessa organisationer ska styras och ledas.

I denna bok använder jag mig av ett intressentperspektiv för att analysera den heterogena karaktären hos hybridorganisationer och den mångtydiga kontext inom vilken dessa organisationer verkar. Analyseras gör även de utmaningar detta innebär för styrning och ledning av hybridorganisationer och hur ägare, styrelse och VD hanterar dessa utmaningar. Till grund för den analys som görs ligger fallstudier av tre samägda svenska kommunalägda aktiebolag.

Studien visar att relationen mellan en hybridorganisation och dess intressenter och de krav och förväntningar intressenter har är mångtydiga. Denna mångtydighet är ett resultat av hybridorganisationers heterogena karaktär. Denna mångtydighet ställer krav på såväl styrning som ledning av hybridorganisationer. De krav som mångtydigheten ställer hanteras bäst av VD. VD kan hantera mångtydigheten genom att balansera och hantera de olika krav och förväntningar som intressenter har. För att VD ska kunna göra detta krävs det att han/hon kontinuerligt anpassar organisationen till de krav och förväntningar som intressenter har samt uppnår en balans mellan externa krav och förväntningar och vad organisationen åstadkommer.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Företagsekonomi

Nyckelord

Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • Magnus Lagnevik, handledare
Tilldelningsdatum2009 sep 16
Förlag
  • Lund Institute of Economic Research
Tryckta ISBN10 91-85113-36-0
StatusPublished - 2009
PublikationskategoriForskning