Paving the way for transparency: How eHealth technology can change boundaries in healthcare

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Abstract

Den digitalisering som för närvarande äger rum inom hälso- och sjukvårdssektorn ställer både nya krav och öppnar för nya möjligheter för enskilda medborgare, vårdpersonal samt olika aktörer i samhället. I många av de e-hälsolösningar som utvecklas finns bakomliggande tankar om ökad egenmakt (empowerment) för patienten genom att denne skall få ökad kontroll över sin egen hälsa och den information som är kopplad till den egna hälsan. En intressant fråga blir då hur denna utveckling förändrar hälso- och sjukvården och vilken roll e-hälsolösningar kan spela i dessa förändringar.

Begreppet Invånartjänster används i Sverige för att beskriva e-hälsolösningar inom hälso- och sjukvårdssektorn som är utvecklade och tillgängliggjorda av
myndigheterna för medborgarna. Tanken bakom Invånartjänster, är att öka
patientens egenmakt och deltagande i sin egen hälsa genom att synliggöra
information från hälso- och sjukvården för dem. Journalen (Open Notes) är en
invånartjänst som gör det möjligt för patienten att få tillgång till sin elektroniska
patientjournal via nätet. E-hälsolösningen är en innovation inom hälso- och
sjukvården som förändrar när och var patienten kan läsa innehållet i sin
patientjournal. I slutet av oktober 2019 hade mer än 3 miljoner svenska medborgare använt tjänsten. Hösten 2015 var Region Skåne först i Sverige med att tillgängliggöra patientjournaler från psykiatrin via tjänsten. Genom Journalen, har patienter i den vuxenpsykiatriska vården i Region Skåne tillgång till sin
patientjournal via nätet. Journalen är ett exempel på en e-hälsolösning som syftar till att stödja patienter till att bli mer delaktiga i sin vård och den här avhandlingen bidrar med kunskap om hur vårdpersonal på vuxenpsykiatrin i Region Skåne beskriver att deras arbete förändrades när en e-hälsolösning, som syftar till att stödja och stärka patienter, implementeras i deras praktik.

Det övergripande syftet med avhandlingen är att utforska och analysera hur den
transparens som erbjuds patienter via e-hälsolösningar förändrar gränserna inom hälso- och sjukvården. Genom att analysera detta med stöd av ett teoretiskt ramverk, kan vi öka vår förståelse för hur den transparens som teknologiernas materialitet erbjuder patienten förändrar gränserna för vårdpersonalens arbete. Avhandlingen består av tre studier som har en mixad metod. Den första studien fokuserar på vilken typ av gränsarbete nyckelaktörerna bakom tjänsten Journalen utförde för att ge plats
för den delaktiga patienten inom hälso- och sjukvården. Den andra studien jämför hur hälso- och sjukvårdspersonal i vuxenpsykiatri i Region Skåne uppfattade Journalen före och efter implementeringen. Den tredje konceptuella studien jämför materialiteten hos Journalen med två andra e-hälsolösningar som riktar sig till patienter.

Även om invånartjänster, som Journalen, riktar sig till patienterna, visar
avhandlingens resultat att de också förändrar vårdpraktiken och relationerna mellan vårdprofessioner och patienter. Dessa förändringar äger rum oavsett om patienten använder tjänsten eller inte.

Hälso- och sjukvårdsprofessionernas arbete är av tradition omgiven av gränser.
Resultaten visar att nyckelaktörer bakom tjänsten Journalen, genom att utföra
gränsarbete, har makten att ändra dessa gränser. Detta förändrar maktbalansen
mellan vårdprofessionen och patienten. Förändringar i de professionella gränserna kring yrket, som initieras av andra grupper, innebär att den kontroll som professionens har över gränserna minskar. En sådan utveckling kan resultera i handlingar som syftar till att återfå kontroll över de professionella gränserna. Det finns personal uppger att de har förändrat sitt arbetssätt för att hantera den transparens som erbjuds till patienter genom Journalen, eftersom den synliggör deras professionella arbete. Detta kan ses som ett exempel på professionellt gränsarbete. Personalen uppgav att de gjorde detta främst för att skydda patienterna och deras anhöriga och i andra hand för att skydda sig själva.

Genom implementeringen av Invånartjänsten Journalen har innehållet i
patientjournalen blivit tillgängligt för patienter via nätet. Resultaten från
vuxenpsykiatrin i Region Skåne visar att läkare och psykologer i många fall verkar mer negativa mot denna transparens än andra personalgrupper. Materialiteten hos Journalen verkar utmana professionella värderingar och reaktionerna är starkast från dessa två personalgrupper. Tanken bakom Journalen är att skapa en transparent hälso- och sjukvårdspraktik som ger patienterna möjlighet att bli mer involverade i sin vård. Journalen kan sägas vara en artefakt som främst är utformad för en rationell patient som kan uppfylla dessa krav och förväntningar. Resultaten visar att personalen i vuxenpsykiatrin inte alltid upplever att alla deras patienter uppfyller dessa förväntningar. Resultaten pekar således på att full transparens kanske inte alltid är det bästa valet.

Detaljer

Författare
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Teknik och teknologier
  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
  • Mänsklig interaktion med IKT

Nyckelord

Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Handledare/Biträdande handledare
Sponsorer för avhandling
  • AFA Försäkring
Tilldelningsdatum2020 feb 7
UtgivningsortLund
Utgåva1
Förlag
  • Department of Design Sciences, Faculty of Engineering, Lund University
Tryckta ISBN978-91-7895-410-0
Elektroniska ISBN978-91-7895-411-7
StatusPublished - 2020 jan 14
PublikationskategoriForskning

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data

Relaterad forskningsoutput

Lena Petersson & Gudbjörg Erlingsdóttir, 2018 jun 1, I : JMIR Mental Health. 20, 6, e10521.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Lena Petersson & Gudbjörg Erlingsdottir, 2018 feb 2, I : JMIR Mental Health. 5, 1, e11.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (3)