Perspektiv i sjuksköterskeutbildningen. Hur en grupp studerandes uppfattning av sjuksköterskans yrke förändras under tre år av utbildning

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Forskningsfrågan i studien är: "Hur uppfattar sjuksköterskestuderande sitt blivande yrke som sjuksköterska under sin treåriga utbildning, och hur förändras denna uppfattning under utbildningens gång."

Studien är longitudinell och består av kvalitativa intervjuer med arton studenter från samma klass, vid fyra tillfällen under deras utbildning till sjuksköterska. Datainsamlingen startade våren 1992, då studenterna antogs till utbildningen och avslutades våren 1995 då utbildningen avslutades. Avhandlingens forskningsansats är fenomenografisk och metoden som används är kontextuell analys.

Resultatet beskrivs i form av fyra delstudier där studenternas uppfattning av sjuksköterskans yrke presenteras som kategorier. Dessa olika kategorier kan sammanföras till två huvudkategorier, vilka visar på en "instrumentell uppfattning" och en "relationell uppfattning" av sjuksköterskans yrke. Den "instrumentella uppfattningen" är knuten till ett medicinskt perspektiv på sjuksköterskeyrket, vilket överensstämmer med hur dagens sjukvård är organiserad, medan den "relationella uppfattningen" är knuten till ett samhälls- och beteendevetenskapligt perspektiv, vilket överensstämmer med den inriktning som utbildningsdokumenten föreskriver. Samtliga studenter uppfattar emellertid patienten som central och relaterar oavsett vilken kategori av uppfattning de företräder, sjuksköterskans handlingar till patientens välbefinnande. Det finns inget mönster i studenternas utveckling och byte av perspektiv under utbildningens gång, men det är främst de manliga studenterna (5/6) som företräder en relationell uppfattning, medan kvinnorna (8/10) företräder en instrumentell uppfattning. Resultatet visar att sjuksköterskeutbildningen inte leder till en enhetlig uppfattning av sjuksköterskans yrke eftersom studenterna beroende på förförståelse och perspektiv uppfattar i yrket ingående aspekter på kvalitativt skilda sätt.

Detaljer

Författare
  • Karin Linder
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Utbildningsvetenskap

Nyckelord

Bidragets titel på inmatningsspråkPerspectives in the nursing programme. How a group of students' conceptions of the nurse profession change during three years of studies
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum1999 maj 20
Förlag
  • Lund University Press
Tryckta ISBN91-7966-569-1
StatusPublished - 1999
PublikationskategoriForskning