Presentation of Salmonella antigens by dendritic cells

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Tyfoidfeber är en sjukdom som orsakas av bakterien Salmonella typhi. Denna bakterie, som sprids via vatten eller föda, orsakar buksmärtor, feber och illamående. Om infektionen inte behandlas med antibiotika, kan bakterien sprida sig till blodet och leda till döden. Årligen rapporteras 16 miljoner fall av salmonella i världen och av dessa får ungefär 600 000 dödlig utgång. Salmonella typhi infekterar endast människor, vilket gör sjukdomen komplicerad att studera. Hos möss orsakar Salmonella typhimurium en sjukdom som påminner om tyfoidfeber hos människan. Denna infektion används därför idag som modell för att studera sjukdomsförloppet av Salmonella. Denna avhandling behandlar interaktionen mellan Salmonella typhimurium och en särskild cell i vår kropp nämligen den dendritiska cellen. Denna celltyp spelar en mycket viktig roll i vårt immunförsvar eftersom den fungerar som "budbärare". I andra studier har visats, att denna cell har en unik förmåga att kunna aktivera de celler som utgör en central del i vårt immunologiska minne. Detta minne gör att vi vid en återinfektion snabbare kan generera ett effektivt immunförsvar för att göra oss av med den sjukdomsalstrande bakterien. I denna avhandling visas, att dessa dendritiska celler kan ta upp Salmonella typhimurium och dessutom bryta ned dessa bakterier. Här visas också att salmonellabakterien har lärt sig att utnyttja ett "självmordsprogram" i vita blodkroppar för att undvika nedbrytning. Det framgår också att det material som genereras vid en sådan celldöd kan tas upp av dendritiska celler. Dessa celler kan då med hjälp av den information de inhämtat från såväl de nedbrutna bakterierna som de döda cellerna aktivera så kallade effektorceller. Effektorcellerna kan då utsöndra substanser som ökar den bakteriedödande förmågan hos andra vita blodkroppar. I avhandlingen påvisas även att detta fenomen förekommer i djur då de injicerats med dendritiska celler som har varit i kontakt med Salmonella. Möss som blivit injicerade med sådana celler har efter två veckor utvecklat påvisbara bakteriespecifika effektorceller. Detta visar att dendritiska celler också vid en bakterieinfektion kan spela en central roll vid aktiveringen av effektorceller och slutligen bidraga till en avstötning av bakterien.

Detaljer

Författare
  • Ulf Yrlid
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Immunologi inom det medicinska området

Nyckelord

Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2001 sep 21
Förlag
  • Ulf Yrlid, Fredsgatan 2, 222 20 Lund,
Tryckta ISBN91-628-4926-3
StatusPublished - 2001
PublikationskategoriForskning